Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi

     


Z A P I S N I K


4. seje Komisije za delo z mladimi ZLD Kočevje, ki je bila v ponedeljek 11.3.2024, s pričetkom ob 16,00 uri v tajništvu ZLD Kočevje, Mahovnik 90, 1330 Kočevje.


Predlog dnevnega reda:

 

Točka 1: pozdrav, ugotovitev prisotnosti, predstavitev članov in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodila predsednica KDM Tina Mate.

Prisotni: predsednica komisije Tina Mate, član Bine Devjak, član dr. Žiga Andoljšek in predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko


Odsotni: Anita Šakič, članica


Za sejo je bil z vabilom predlagan naslednji dnevni red:


 

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.

2. Oblikovanje, načrtovanje dejavnosti  in načrtovanje dejavnosti povezanih z razpisi LZS.

3. Oblikovanje Načrta dela Komisije za delo z mladimi v ZLD Kočevje.

4. RaznoNa predlagani dnevni red ni bilo dopolnil.


Sklep 1: Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 2: Oblikovanje, načrtovanje dejavnosti in spremljanje poteka dejavnosti povezanih z razpisi LZS (Lovski tabor, Mentor lovskih delavnic za mladino, Usposabljanje članov UO/IO za delo z mladimi, Lovske delavnice) povezane z razpisi LZS.


Ž. Andoljšek, T. Mate in B. Devjak: Se seznanijo in skupaj dopolnijo poročilo dela KDM. Pregledajo lanske razpise LZS. Dogovorijo se, da bodo v ZLD izvedli sledeče razpise LZS: Lovski tabor, Mentor lovskih delavnic za mladino, Usposabljanje članov UO/IO za delo z mladimi, Lovske delavnice.Sklep 2: IZVEDBA LOVSKIH DELAVNIC IN DRUGIH OBLIK DELA Z MLADIMI (enodnevni lovski tabor) se prijavi in pošlje pobudo za izvedbo na vse LD ZLD Kočevje. V kolikor se nobena izmed lovskih družin ne odloči, se prijavi LD Velike Lašče. T. Mate oblikuje pobudo in jo posreduje na ZLD.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Sklep 3: Ž. Andoljšek oblikuje pobudo za organizacijo naravoslovnega dneva pod okriljem LD Loški potok, ter to posreduje na osnovne šole v okolici.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Sklep 4: T. Mate se pogovori o možnostih izvedbe dvodnevnega ali tridnevnega tabora pod okriljem CŠOD Fara. Pozanima se tudi o izvajanju lovskih delavnic.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Sklep 5: V LD Loški potok se izvede izobraževanje Mentor lovskih delavnica za mladino.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Sklep 6: B. Zlobko po sestanku IO/UO načrtuje izvedbo Usposabljanje članov UO/IO za delo z mladimi.


Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 3:  Oblikovanje Načrta dela Komisije za delo z mladimi v ZLD Kočevje.


Vsi prisotni v dogovoru oblikujejo in dopolnijo načrt dela Komisije za delo z mladimi v ZLD Kočevje.


Točka 4: Razno

Dogovori in informacije.


 Tina MATE

PREDSEDNICA KOMISIJE


Z A P I S N I K
3. seje Komisije za delo z mladimi ZLD Kočevje, ki je bila v ponedeljek 18.9.2023, s pričetkom ob 15,00 uri v tajništvu ZLD Kočevje, Mahovnik 90, 1330 Kočevje.


Predlog dnevnega reda:

 

Točka 1: pozdrav, ugotovitev prisotnosti, predstavitev članov in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodila predsednica KDM Tina Mate.

Prisotni: predsednica komisije Tina Mate, članica Anita Šakič in član dr. Žiga Andoljšek, predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko


Odsotni: Bine Devjak, član


Za sejo je bil z vabilom predlagan naslednji dnevni red:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.

2. Oblikovanje, načrtovanje dejavnosti  in spremljanje poteka dejavnosti povezanih z razpisi LZS (Zelena info točka, Mentor lovskih delavnic za mladino, Usposabljanje članov UO za delo z mladimi, Lovske delavnice povezane z razpisi LZS.

3. Ponovno načrtovanje vabila za sodelovanje s CŠOD Fara

4. Razno


Na predlagani dnevni red ni bilo dopolnil.


Sklep 1: Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 2: Oblikovanje, načrtovanje dejavnosti in spremljanje poteka dejavnosti povezanih z razpisi LZS (Zelena info točka, Mentor lovskih delavnic za mladino, Usposabljanje članov UO za delo z mladimi, Lovske delavnice) povezane z razpisi LZS.


Ž. Andoljšek, T. Mate in A. šakič: se seznanijo z načrtom izvedbe dveh Lovskih delavnic in drugih oblik dela z mladimi, ki jo bo organizirala LD Velike Lašče, pod vodstvom B. Devjaka v prvi polovici oktobra 2023. T. Mate je B. Devjaku dostavila ves potreben material. B. Devjak je z OŠ Velike Lašče in svojo LD že dogovorjen za izvedbo.

Ž. Andoljšek pove, da bo usposabljanje Mentor lovskih delavnic za mladino  kot je bilo dogovorjeno, izvedeno v LD Loški potok in sicer 7.10.2023. Vsi člani komisije so pripravljeni nuditi pomoč. Vabilo in organizacijo pripravi član Ž. Andoljšek. Anica Kovačič uredi prijavo v aplikacijo Lisjak in razpošlje vabilo za usposabljanje na vse LD ZLD Kočevje. Z g. G. Češarkom je datum že usklajen.


Sklep 2: IZVEDBA LOVSKIH DELAVNIC IN DRUGIH OBLIK DELA Z MLADIMI (enodnevni lovski tabor) se prijavi in izvede 2 delavnici v LD Velike Lašče, odgovornost za izvedbo prevzame član B. Devjak ob pomoči članov KDM ZLD Kočevje. Obe delavnici pa bosta izvedeni pred 15.10.2023.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Sklep 3: IZVEDBA USPOSABLJANJA MENTOR LOVSKIH DELAVNIC ZA MLADINO se izvede v LD Loški potok, odgovornost za izvedbo prevzame član Ž. Andoljšek ob pomoči članov KDM ZLD Kočevje. Usposabljanje bo izvedeno 7.10.2023 v LD Loški potok.


Sklep je bil soglasno sprejet.


B. Zlobko pove, da je za razpis Zelena info točka v CŠOD Fara že urejena vitrine, dermo plastični preparati, rogovja in table. Uredil bo še solnico, lovsko prežo in kalužo ter je stopil v stik s fotografom za virtualno prezentacijo.


T. Mate predlaga, da bo stopila v stik z ravnateljem CŠOD Fara ter se dogovorila za izvedbo dveh delavnic ob javni predstavitvi Zelene info točke. Da bo prisotnih več otrok, po predlogu A. Šakič, bo kontaktirala tudi z OŠ in vrtcem v Fari. Pri izvedbi delavnic bosta sodelovali

T. Mate in A.  Šakič.

A. Šakič bo pripravila tudi članke za občinska glasila in revijo Lovec.

 

Ž. Andoljšek in T.  Mate povesta, da bosta pridobljene table za naravoslovne poti umestila v gozd takoj ko bo to mogoče oz. pred 15.10.2023.


Sklep 4: IZVEDBA ZELENE INFO TOČKE se bo izvedla do 15.10.2023, da bomo upoštevali pogoje razpisa LZS.


Sklep je bil soglasno sprejet.


B. Zlobko pove, da se na razpis za usposabljanje članov UO o možnostih dela z mladimi se ne bomo prijavili zaradi časovne omejitve.


Sklep 5: Na Razpis za usposabljanje članov UO o možnostih dela z mladimi ne bomo kandidirali.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 3:  Ponovno načrtovanje vabila za sodelovanje s CŠOD Fara


Dogovori:

T.  Mate poskuša pridobiti informacije o sodelovanju in ponudbi v CŠOD Fara.


Točka 4:  Razno.

Dogovori in informacije. Ž. Andoljšek pove, da zaradi poplav ni možno dobiti lesa. Člani ga bomo poizkušali pridobiti sami.
 Tina MATE

PREDSEDNICA KOMISIJE
Z A P I S N I K2. seje Komisije za delo z mladimi ZLD Kočevje, ki je bila v sredo 28.6.2023, s pričetkom ob 18,00 uri v tajništvu ZLD Kočevje, Mahovnik 90, 1330 Kočevje.


Predlog dnevnega reda:

 

Točka 1: pozdrav, ugotovitev prisotnosti, predstavitev članov in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodila predsednica KDM Tina Mate.

Prisotni: predsednica komisije Tina Mate, član Bine Devjak in član dr. Žiga Andoljšek, predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko


Odsotna: Anita Šakič, član


Za sejo je bil z vabilom predlagan naslednji dnevni red:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti, predstavitev članov in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.

2. Oblikovanje, načrtovanje dejavnosti delavnic dela z mladimi, LD Velike Lašče.

3. Priprava in načrtovanje Zelene info točke po prijavi na razpis LZS.

4. Dogovori o izvajanju delavnic v CŠOD Fara.

5. Razno


Na predlagani dnevni red ni bilo dopolnil.


Sklep 1: Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Oblikovanje, načrtovanje dejavnosti delavnic dela z mladimi, LD Velike Lašče.


Ž. Andoljšek, T. Mate in B. Devjak: Se seznanijo z načrtom o izvedbi dveh Lovskih delavnic in drugih obliqui dela z mladimi, ki jo bo organizirala LD Velike Lašče, v prvi polovici oktobra 2023. Dogovor in komuniciranje OŠ Velike Lašče že poteka z B. Devjakom.


B. Zlobko: predlaga, da pred izvedbo delavnic član B. Devjak obišče izvajanje delavnice na CŠOD Fara.


Sklep 2: IZVEDBA LOVSKIH DELAVNIC IN DRUGIH OBLIK DELA Z MLADIMI (enodnevni lovski tabor) se prijavi in izvede 2 delavnici v LD Velike Lašče, odgovornost za izvedbo prevzame član B. Devjak ob pomoči članov KDM ZLD Kočevje. Obe delavnici pa bosta izvedeni pred 15.10.2023.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 3:  Priprava in načrtovanje Zelene info točke po prijavi na razpis LZS.


Dogovori:

Ž. Andoljšek:

- Poskuša pridobiti les za 4 klopi na naravoslovni poti

- Poskrbi za izvedbo okvirjev za panoje v LD Loški potok (junij)


B. Zlobko:

-Poskrbi za vitrine, ki jo bo priskrbel CŠOD

-Poskrbi za izdelavo solnice, kaluže in nižje demonstracijske preže na učni poti LD Banja Loka - Kostel

- že poskrbel za postavitev 6 ih panojev  na učni poti LD Banja Loka-Kostel

- se dogovori za fotografiranje in izdelavo virtualne prezentacije Zelene info točke

- organizira dermoplastične preparate in jih dostavi v CŠOD Fara


A. Sakič:

- Organiziranje in izvedba dveh delavnic za širšo javnost za promocijo info točke (T. Mate in A. Šakič)

- Članek za spletno stran ZLD Kočevje, revijo Lovec, ter obe lokalni glasili

- oblikovanje didaktičnih pripomočkov, materialov


T. Mate:

- Poskrbi za izvedbo okvirjev za panoje v LD Ribnica (avgust)

- Organiziranje in izvedba dveh delavnic za širšo javnost za promocijo info točke (T. Mate in A. Šakič)

- Članek za spletno stran ZLD Kočevje, revijo Lovec, ter obe lokalni glasili

- oblikovanje didaktičnih pripomočkov, materialov

 


Točka 4:  Dogovori o izvajanju delavnic v CŠOD Fara.


T. Mate: Predlaga, da se v izvedbo delavnic v sodelovanju s CŠOD Fara vključimo vsi člani oz. po potrebi.  


Točka 5: Razno


Član Ž. Andoljšek opredeli datum za izvedbo usposabljanja Mentor lovskih delavnic za mladino po razpisu LZS, ki bo 9.9.2023 ob 9.00. v prostorih LD Loški potok. Vabilo in organizacijo bo izvedel Ž. Andoljšek.


Sklep 8: Usposabljanje Mentor lovskih delavnic za mladino se izvede v LD Loški potok, 9.9.2023 ob 9.00. pod organizacijo Ž. Andoljška.


Sklep je bil soglasno sprejet. Tina MATE

PREDSEDNICA KOMISIJEZ A P I S N I K1. seje Komisije za delo z mladimi ZLD Kočevje, ki je bila v četrtek 23.3.2023, s pričetkom ob 20,00 uri v tajništvu ZLD Kočevje, Mahovnik 90, 1330 Kočevje.


Predlog dnevnega reda:

 

Točka 1: pozdrav, ugotovitev prisotnosti, predstavitev članov in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodila predsednica KDM Tina Mate.

Prisotni: predsednica komisije Tina Mate, kandidat za člana Bine Devjak in član dr. Žiga Andoljšek.

Odsotna: Anita Šakič, član


Za sejo je bil z vabilom predlagan naslednji dnevni red:

1. Pozdrav, ugotovitev prisotnosti, predstavitev članov in ugotovitev sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda.

2. Oblikovanje, načrtovanje dejavnosti povezane z razpisi LZS.

3. Priprava vabila za OŠ, izvedba naravoslovnih dni na terenu.

4. Priprava vabila za izvajanje delavnic v CŠOD Fara.

5. Razno


Na podan dnevni red ni bilo dopolnil.


Sklep 1: Sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Sklep 2: KDM sprejme novega člana Bineta Devjaka.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 2: Oblikovanje, načrtovanje dejavnosti povezane z razpisi LZS.


Ž. Andoljšek, T. Mate in B. Devjak: Pregledajo aktualne razpise in se seznanjo s prijavo KDM na razpis Zelena info točka, ki je eden izmed razpisov.

Sklep 3: T. Mate dodatno pripravi okvirno dokumentacijo za priložitev k prijavi KDM na razpis ZELENA INFO TOČKA, ki jo posreduje vsem članom Komisije za delo z mladimi ZLD Kočevje v pregled.


Sklep 4: Na razpis IZVEDBA LOVSKIH DELAVNIC IN DRUGIH OBLIK DELA Z MLADIMI (enodnevni lovski tabor) se prijavi in izvede 2 delavnici v LD Velike Lašče, odgovornost za izvedbo prevzame član B. Devjak. Predhodna prijava ni potrebna, obe delavnici pa Morata biti izvedeni pred 15.10.2023.


Sklep 5: Komisija se prijavi na razpisa Možnosti za delo z mladimi in vloga Komisije mladi in lovstvo pri LZS in Mentor lovskih delavnic za mladino. Predhodna prijava ni potrebna, aktivnost bo izvedena pred 15.10.2023. Obe aktivnosti bosta potekali na isti dan, na lokaciji LD Loški Potok, vključen pa bo tudi sprehod po naravoslovni poti. Trajanje obeh aktivnosti je 6 ur, aktivnosti se izvedeta pod vodstvom predavateljev LZS. Za točen datum se T. Mate dogovori s predstavnikom Komisije mladi in lovstvo pri LZS.Sklep 6: Na razpis Izvedba lovskih taborov in drugih oblik organiziranega dela z mladimi se KDM ne prijavi, razen v primeru, v kolikor bo omogočeno sodelovanje in izvedba s CŠOD Fara.


Sklepi so bili soglasno sprejeti.


Točka 3:  Priprava vabila za OŠ, izvedba naravoslovnih dni na terenu.


Ž. Andoljšek: Predlaga da se vsem LD, KI SO V okolici izobraževalnih ustanov pripravi in posreduje predstavitveno zgibanko s podatki posamezne LD, ki šolam, vrtcem omogoča aktivnejše sodelovanje.


Sklep 7: Enotno gradivo za vse lovske družine pripravi član dr. Ž. Andoljšek.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 4:  Priprava vabila za izvajanje delavnic v CŠOD Fara.


T. Mate: Predlaga da se pripravljeno predstavitveno gradivo posreduje tudi na CŠOD Fara, kjer se navede tudi ceno delavnice na posameznega otroka.


Sklep 8: Predstavitveno gradivo T. Mate posreduje v CŠOD Fara.


Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 5: Razno


Član Ž. Andoljšek predlaga, da se komisija uskladi glede sestajanja zaradi večje prisotnosti vseh članov. Sprejmemo dogovor, da se bo komisija načeloma sestajala ob petkih ob 18 uri.                                                                                                                                                                                                                            Tina MATE

PREDSEDNICA KOMISIJE