Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi

 
Z A P I S N I Krednega  volilnega občnega zbora  ZLD Kočevje, ki je bil v  četrtek, dne 23.02.2023 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Dolenja vas v Rakitnici 5 a, 1331 Dolenja vas.   Volilni občni zbor je pričel predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko.Točka 2: Pregled zapisnika in sklepov občnega zbora z dne 22. 04. 2022  in potrditev zapisnika


B. Zlobko: je podal pregled zapisnika in sklepov rednega občnega zbora z dne 22.04.2022. Vsi sklepi so realizirani.


Sklep: sprejme se zapisnik rednega občnega zbora z dne 22.04.2022.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 3: Izvolitev delovnega predsedstva


Po podanih predlogih je bil sprejet


Sklep: v delovno predsedstvo so bili izvoljeni:

Branko Zlobko, član LD Banja loka - Kostel – za predsednika

Ivan Šakič, član LD Dolenja vas – za člana

Jože Ilc, član LD Ribnica – za člana


Sklep je bil soglasno sprejet


Delo zbora je prevzelo delovno predsedstvo, sejo je vodil izvoljeni predsednik delovnega predsedstva Branko Zlobko.


Sklep: delovnega gradiva se ne bere, saj je bilo poslano kot delovno gradivo k vabilu.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Sklep: najprej se glasuje o predlogu sklepa sklicatelja, nato o predlogih udeležencev.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 4: Izvolitev zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika , verifikacijske  in volilne komisije


Po podanih predlogih so bili sprejeti sklepi:


1. sklep: za zapisničarko je bila izvoljena Ana Kovačič, tajnica ZLD Kočevje

Sklep je bil soglasno sprejet


2. sklep: za overovatelja zapisnika sta bila izvoljena:

Mladen Koritnik ml., član LD Banja loka – Kostel in

Milosav Vuković,  član LD Mala gora

Sklep je bil soglasno sprejet.


3. sklep: v verifikacijsko komisijo so bili izvoljeni:

Branko Indihar, član LD Velike Lašče – za predsednika

Željko Knaus, član LD Osilnica – za člana

Jože Škufca, član LD Lazina – za člana

Sklep je bil soglasno sprejet.


4. sklep: v volilno komisijo so bili izvoljeni:

Ivan Miklič, član LD Draga - Trava – za predsednika

Stanko Anzeljc, član LD Loški Potok – za člana

Lovro Tomšič, LKD Kočevje – za člana

Sklep je bil soglasno sprejet.
Predsednik verifikacijske komisije je podal poročilo o prisotnosti predstavnikov članic:


od 17 članic ZLD Kočevje je prisotnih 14 predstavnikov:


Mladen Koritnik za LD Banja loka – Kostel, Bojan Zgonc za LD Dobrepolje, Ivan Šakič s pooblastilom za LD Dolenja vas, Ivan Miklič s pooblastilom za LD Draga – Trava,  Jože Škufca za LD Lazina, Stanko Anzeljc za LD Loški Potok, Milosav Vuković s pooblastilom za LD Mala gora, Željko Knaus za LD Osilnica, Boštjan Pipan za LD Predgrad, Jože Ilc s pooblastilom za LD Ribnica, Franc Šivec za LD Sodražica, Branko Indihar s pooblastilom za LD Velike Lašče, Janez Prijatelj za LD Velike Poljane in Lovro Tomšič za LKD Kočevje.


Občni zbor je bil sklepčen.


Sprejemanje sklepov: sklep je sprejet, če zanj glasuje najmanj 9 glasov.


Prisotni člani UO: Branko Zlobko - predsednik ZLD Kočevje, Bojan Zgonc, dr, Ivan Kos,  Stanko Štimac, Ivan Marinč, Vladimir Hace, Marko Debeljak, Lovro Tomšič.


Prisotni ostali vabljeni: Andrej Češarek – predsednik NO, Tina Mate – predsednica komisije za delo z mladimi in mag. Nataša Oven – predsednica pravno-statutarne komisije.

Zapisničarka Ana Kovačič.


Odsotni predstavniki LD Kočevje, LD Krka in LD Struge na Dolenjskem.Točka 6: Dopolnitev/potrditev in  sprejem dnevnega redaZ vabilom je bil predlagan dnevni red. Na podani predlog ni bilo podanih pripomb ali dopolnil.

Sprejme se

DNEVNI RED:
Sklep je bil soglasno sprejet.
Prihodki iz rednega poslovanja

30.251,48 + 7.980,00 = 38,231,48 Eur

Odhodki iz rednega poslovanja

28.946,05 + 9.804,78 = 38,750,83 Eur

Negativni poslovni izid tekočega leta -519,35 Eur

Prenos ostanka dohodka iz preteklih let 27.643,66 Eur

Izplačila iz ostanka dohodka:

za delo tajnika 500,00 Eur

donacija LD Fajti hrib Renče 1.000,00 Eur

donacija LD Trstelj 1.000,00 Eur

Za prenos v leto 2023 24.624,31 Eur

Komisija za delo z mladimi je sodelovala pri izvedbi izobraževanja mentorjev lovskih delavnic za mladino, izdelanih je 12 panojev posameznih vrst živali, pridobljeno je več preparatov živali in rogovja, izvedeni sta bili dve lovskih delavnici in drugih oblik organiziranega dela z mladimi v LD Ribnica in LD Loški Potok. Na LZS je bila posredovana za tisk žepnica in zgibanka za otroke.

V sodelovanju s CŠOD Fara je bilo izvedenih 15 delavnic, katerih se je udeležilo 649 otrok. V starosti od 6 do 15 let (1. r – 9. r.). Delavnice so potekale kot teoretični in praktični del.

Razdeljena so bila različna gradiva, ki smo jih prejeli iz LZS.


Točka 8: Razrešnica organov ZLD Kočevje


V skladu s 11. členom Pravil ZLD Kočevje je potekel 4-letni mandat članom UO in NO.


Sklep: razreši se člane Upravnega odbora ZLD Kočevje in člane Nadzornega odbora ZLD Kočevje.

Sklep je bil soglasno sprejet.M. Koritnik: na podlagi razpisa z dne 05.01.2023 so bile članic pozvane za predložitev kandidatur. Rok za oddajo je bil določen za dne 10.02.203. Prispele kandidature:

- za mandatarja 1 kandidatura: Branko Zlobko. Predlagatelj LD Banja loka – Kostel

- za člana nadzornega odbora 1 kandidatura: Franc Šivec. Predlagatelj LD Sodražica.


Vloženi kandidaturi sta vsebovali vse zahtevane razpisne elemente. Predlagana sta izkazala soglasje s podpisom kandidature.


Predlagal je, da se podajo še dodatni predlogi za člane NO. Prdlagani so: Andrej Češarek, Matej Dejak in Jože Škufca.Točka 10: Predstavitev kandidata za mandatarja (predsednika ZLD Kočevje) in članov NO ZLD


Kandidat za mandatarja Branko Zlobko je predstavil  vizijo dela za naslednje mandatno obdobje:


 aktivno sodelovanje na regionalni ravni z državnimi organi, zavodi, institucijami in nevladnimi organizacijami pri dopolnjevanju področne normativne   ureditve in usklajevanju internih aktov s pravnim redom RS;

 prilagajanju oblik ter metod dela dosedanjim izkušnjam in novim zahtevam časa;

 izpopolnjevanje organiziranosti, opremljenosti in usposobljenosti tajništva ter vodstva, s poudarkom na iskanju rešitev čim večje pomoči članicam in zmanjševanju stroškov;

 izpopolnjevanje izobraževanja in usposabljanja ter evaluacija obstoječih in uvajanje novih oblik izobraževanja in usposabljanja za vse strukture članstva predvsem na področju funkcionalnih znanj in veščin;

 lokalne in regionalne ter mednarodne povezave na področju ohranjanja narave ter lovstva;

 razvijanje lovske kulture, športa in kinologije ter ohranjanje lovskih šeg in običajev in

 sodelovanje z mediji.

.


Točka 11: Volitve mandatarja (predsednika ZLD Kočevje) in potrditev članov UO in volitve članov NOL. Tomšič:  je predstavil potek volitev: volijo starešine ali pooblaščeni predstavniki lovskih družin in predsednik Lovsko kinološkega društva Kočevje:


Sprejme se

Sklep: izvedejo se tajne volitve.

Sklep je bil soglasno sprejet.


- volitve mandatarja:  razdeljenih bo  14 glasovnic (povzeto po listi prisotnosti).

Na glasovnici za mandatarja je vpisan en ( 1 ) kandidat. Voli se tako, da se obkroži ZA ali PROTI.

- volitve članov Nadzornega odbora: razdeljenih razdeljenih bo 14 glasovnic (povzeto po listi prisotnosti). Na glasovnici so vpisani štirje  ( 4 ) kandidati Voli se tri ( 3 ) kandidate. Voli se tako, da se obkroži zaporedno številko kandidata.


Po končanem glasovanju se izpolnjene glasovnice vrne volilni komisiji.

Poročilo volilne komisije:1. Volitve mandatarja: vrnjenih je bilo 14 veljavnih glasovnic.


Branko Zlobko – 14 glasov2. Volitve članov Nadzornega odbora: vrnjenih je bilo 14 veljavnih glasovnic.


Izvoljeni člani:

Franc Šivec – 13 glasov

Jože Škufca - 11 glasov

Andrej Češarek  – 10 glasov


B. Zlobko: izvoljeni mandatar je predstavil člane Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki so hkrati tudi predsedniki komisij:


Sklep: potrdi se sledeče člane Upravnega odbora ZLD Kočevje za 4-letno mandatno obdobje 2023-2027:


Predsednik ZLD Kočevje

Branko ZLOBKO – član LD Banja loka - Kostel


Komisija za organizacijo in priznanja

Stanko ŠTIMAC – član LD Osilnica

  

Komisija za lovsko kulturo in etiko

Bojan ZGONC – član LD Dobrepolje

  

Komisija za lovsko strelstvo in šport

Vladimir HACE – član LD Predgrad  

  

Komisija za izobraževanje

dr. Ivan KOS – član LD Velike Poljane

  

Komisija za mednarodno in regionalno sodelovanje

Ivan MARINČ – član LD Loški Potok

  

Finančno-gospodarska komisija

Žiga ANDOLJŠEK – član LD Loški Potok

  

Komisija za lovski informacijski sistem

Marko DEBELJAK -  član LD Velike Poljane

  

Lovsko kinološko društvo Kočevje  

Lovro TOMŠIČ – član LD Velike Poljane

 

Druga delovna telesa


Komisija za delo z mladimi

Tina MATE – članica LD Ribnica

  

Komisija za organizacijska in pravna vprašanja

Mag. Nataša OVEN – članica LD Banja loka - Kostel


Sklep je bil soglasno sprejet.

Na podlagi 2. odstavka 26. člena Pravil ZLD Kočevje mandatar z izvolitvijo članov UO postane predsednik ZLD Kočevje.


B. Zlobko: delo bo potekalo po posameznih komisijah. aktivnemu sodelovanju na regionalni ravni z državnimi organi, zavodi, institucijami in nevladnimi organizacijami pri uresničevanju ciljev na področju varstva narave in divjadi:

 organizaciji dela  tajništva s poudarkom na  čim hitrejši in kvalitetnejši pomoči in servisiranju članic ZLD;

 nadaljevanju urejanja internetne strani ZLD;

 izobraževanju in usposabljanju  obstoječih in uvajanju novih oblik    izobraževanja in usposabljanja za vse strukture članstva predvsem na področju funkcionalnih znanj in veščin;

 lokalnemu in regionalnemu ter mednarodnemu povezovanju na področju naravo varstva in lovstva;

 razvijanju lovske kulture in etike, športa in strelstva, kinologije, dela z mladimi in sodelovanju z organi lokalne skupnosti, vsemi zainteresiranimi krajani, društvi in organizacijami ter podjetji na področju naše ZLD in izven, s katerimi lahko usklajujemo svoje interese, potrebe in delo ter sodelovanju z mediji.


Delo posameznih komisij bo potekalo po predvidenih stalnih nalogah, opredeljenih v predlogu.


Prioritetna naloga bo nadaljevanje intenzivnejšega  dela z mladimi  in priprava učne poti v loviščih LD Ribnica in LD Krka.Sklep: sprejme se načrt dela ZLD Kočevje za leto 2023.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Sklep je bil soglasno sprejeti.

2. sklep:

članski prispevek za leto 2023 znaša 27,12 za člana, ki sestoji:

Sklep je bil soglasno sprejeti.

   

3. sklep:

plačilo članskega prispevka poravnajo lovske družine na osnovi prejetega računa :

Sklep je bil soglasno sprejeti.4. sklep:

Občni zbor pooblašča UO ZLD Kočevje, da po potrebi opravlja prerazporeditev finančnih sredstev znotraj finančnega načrta za leto 2023.

Sklep je bil soglasno sprejeti.Točka 13: Zaključek volilnega občnega zbora ZLD Kočevje


B. Zlobko: je podal informacijo, da je v pripravi sprememba Pravilnika o izobraževanju v delu, da lovski pripravnik ni samo prisoten na strelskih prireditvah, pač pa obvezno aktivno sodeluje kot strelec.


I.  Kos: je predlagal, da se skliče sestanek vseh novo sprejetih lovskih pripravnikov in njihovih mentorjev, kjer se jim poda vse potrebne informacije.


B. Zlobko: LD Mala gora je poslala v vednost, da je na območju njihovega lovišča predvidena lokacija za postavitev novega obrata kemične industrije Melamin d.d. Odvzeto bi bilo 20 ha lovne površine. UO je sprejel sklep, da se LD Mala gora podpre v njenih prizadevanjih za ohranitev lovišča in za omejitev širjenja industrije, ki je okolju in ljudem škodljiva. Lovci kot naravovarstveniki smo se s podpisom Etičnega kodeksa zavezali, da bomo spoštovali in ohranili naše tradicionalne etične vrednote pri  uresničevanju aktivnega varstva narave in življenjskega prostora za divjad.

Predlagal je, da se podpre prizadevanja civilne iniciative Ohranimo Kočevsko in se vsem LD pošlje v znak podpore v podpis peticija proti širjenju »umazane industrije«. Za podpis se vsak lovec odloči prostovoljno.


M. Vuković: na obstoječi lokaciji podjetja  v mestu naj bi se zgradila rafinerija za predelavo surove nafte, kar tudi tja ne sodi.


I. Kos: je opozoril na predlog povišanega plana odstrela mulaste jelenjadi za 50%, za trofejne jelene za 30%. Predlagal je, da se predstavniki lovišč udeležijo razgrnitev predloga dvoletnega lovsko upravljavskega načrta in podajo svoje predloge in jasno zastopajo svoja stališča, podajo pripombe in predloge.


Zaključeno ob 20,00 uri.
Ana KOVAČIČ                                                                                  Branko ZLOBKO

Zapisničarka                                                                      Predsednik delovnega predsedstva


Overovatelja zapisnika:


Mladen KORITNIK ml.


Milosav VUKOVIĆ