Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi

                
Z A P I S N I K7. sejo Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je bila v  petek, dne 15.3.2024, s pričetkom ob 18,00 uri v tajništvu ZLD Kočevje, Mahovnik 90, Kočevje.


Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Prisotni: predsednik Branko Zlobko, člani: Bojan Zgonc, Ivan Kos, Stanko Štimac, Ivan Marinč,   Vladimir Hace. Žiga Andoljšek, Lovro Tomšič

Izostanek je opravičil: Marko Debeljak

Ostali prisotni: Franc Šivec, predsednik NO in Tina Mate, predsednika Komisije za delo z mladimi.

Zapisničarka: Ana Kovačič.


Seja je bila sklepčna.


Sejo je vodil predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko.


Uvodoma je podal informacijo, da so bili na podlagi vloženih kandidatur v delovna telesa UO LZS iz ZLD Kočevje imenovani:

- Tima Mate za predsednico Komisije Mladi in lovstvo,

- Stanko Štimac za podpredsednika Komisije za priznanja in odlikovanja,

- dr. Ivan Kos za člana Strokovno – znanstvenega sveta.


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:


1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda,

2. Pregled zapisnika 6. seje z dne 14.12.2023,

3. Pregled in potrditev poročil o realizaciji načrta dela komisij in skupnega poročila o realizaciji načrta dela  ZLD za leto 2023,

4. Pregled in potrditev načrta dela komisij in skupnega načrta dela ZLD za leto 2024,

5. Aktualne zadeve:

 Priprava na izvedbo rednega OZ ZLD.

6. Razno


Sklep: sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Pregled zapisnika 6. seje z dne 14.12.2023


B. Zlobko: je podal pregled zapisnikov in sklepov.  Sklepi so bili realizirani.


Sklep: sprejme se zapisnik 6 seje UO z dne 14.12.2023.

Sklep je bil soglasno sprejet.

Točka 3: Pregled in potrditev poročil o realizaciji načrta dela komisij in skupnega poročila o realizaciji načrta dela  ZLD za leto 2023


B. Zlobko: je predstavil skupno poročilo o delu organov ZLD Kočevje za leto 2023. Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil predsednikov posameznih komisij. V skupnem poročilu je zajeto tudi poročilo o realizaciji finančnega plana.


Sklep: skupno poročilo o realizaciji letnega načrta dela za leto 2023 se predloži Občnemu zboru v obravnavo in sprejem.

sklep je bil soglasno sprejet.Točka 4: Pregled in potrditev načrta dela komisij in skupnega načrta dela ZLD za leto 2024


B. Zlobko: na podlagi predlogov planov dela predsednikov posameznih komisij je pripravljen skupni plan dela ZLD Kočevje za leto 2024. Sestavni del predloga je tudi finančni plan.

 

Sklep: predlog skupnega plana dela ZLD Kočevje za leto 2024 je predloži Občnemu zboru v obravnavo in sprejem.

Sklep je bil soglasno sprejet.


I. Marinč: je podal  predlog za spremembo sestava Komisije za mednarodno in regionalno sodelovanja.


Sklep: kot člana se razreši Jerneja Štefančiča in se kot novega člana imenuje Simona Čopa – člana LD Osilnica.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 5: Aktualne zadeve:

Priprava na izvedbo rednega OZ ZLD


B. Zlobko: je predlagal, da Občni zbor skliče v drugi polovici aprila .


1. sklep: redni Občni zbor ZLD Kočevje se skliče za četrtek, dne 18.04.2024 s pričetkom ob 18,00 uri v prostorih lovskega doma LD Dolenja vas.

Slep je bil soglasni sprejet.


2. sklep: za sklic Občnega zbora se predlaga dnevni red:
Točka 6: Razno


Na podlagi sklep 3. točke seje UO z dne 14.12.2023 so bila posameznim zaslužnim članom dodeljena lovska odlikovanja in priznanja.

Vse prejemnike se povabi na sejo OZ, kjer se jim odlikovanja in priznanja tudi podelijo.


L. Tomšič: Lovsko kinološko društvo Kočevje je za dne 14.04.2024 sklicalo volilni Občni zbor. Na razpisane kandidature za organe ni bilo podanih prijav.


Seja je bila zaključena ob 19,30 uri.
 Ana KOVAČIČ                                                                                                                                                                                                                                     Branko ZLOBKO

ZAPISNIČARKA                                                                                                                                                                                                                          PREDSEDNIK ZLD KOČEVJEZ A P I S N I K
6. sejo Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je bila v  četrtek, dne 14.12.2023, s pričetkom ob 18,00 uri v tajništvu ZLD Kočevje, Mahovnik 90, Kočevje.Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Prisotni: predsednik Branko Zlobko, člani: Bojan Zgonc, Ivan Kos, Stanko Štimac,  Vladimir Hace in Marko Debeljak.

Izostanek so opravičili: , Ivan Marinč, Žiga Andoljšek in Lovro Tomšič.

Ostali prisotni: Franc Šivec, predsednik NO.

Zapisničarka: Ana Kovačič.


Sejo je vodil predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko.


Seja je bila sklepčna.


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:


1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda

2. Pregled zapisnika 5. seje z dne 09.11.2023                      

3. Priprava poročil po komisijah za leto 2023 in priprava skupnega poročila za leto 2023

4. Priprava načrta dela po komisijah in skupnega načrta za leto 2024

5. Aktualne zadeve

6. Razno


Sklep: sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Pregled zapisnika 5. seje z dne 09.11.2023


B. Zlobko: je podal pregled zapisnikov in sklepov.  Sklepi so bili realizirani.


Sklep: sprejme se zapisnik 5. seje UO z dne 09.11.2023.


Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 3: Priprava poročil po komisijah za leto 2023 in priprava skupnega poročila za leto 2023


B. Zlobko: predsedniki komisij pripravijo poročilo o delu za leto 2023. Na podlagi teh bo pripravljeno skupno poročilo.


Sklep: poročila o delu posameznih komisij za leto 2023 se pripravijo do 31.01.2024. Pošljejo se po e-pošti v tajništvo.

Sklep je bil soglasno sprejet.


M. Debeljak: član komisije za lovsko informacijski sistem Jernej Ahac iz osebnih razlogov ni več aktiven. Predlagal je zamenjavo.

Sklep: potrdi se sprememba članov komisije za lovsko informacijski sistem:

- razreši se član Jernej Ahac – LD Velike Lašče,

- imenuje se član Lovro Tomšič – LD Velike Poljane.

Sklep je bil soglasno sprejet.


V. Hace: je predlagal, da se članom strelskih ekip in posameznikom, ki zastopajo ZLD Kočevje na Dnevih lovskega strelstva, podelijo lovska odlikovanja oz. priznanja.

B: Zlobko: je predlagal, da se podajo predlogi za odlikovanja in priznanja  vsem zaslužnim članom, ki aktivno delujejo v komisijah.

F. Šivec: je podal predlog za praporščaka.


Sklep: glede na doseganje kriterijev se  podajo predlogi za odlikovanja LZS in priznanja ZLD Kočevje sledečim članom:

- komisija za organizacijo in priznanja: Stanko Štimac, Janez Malnar in Franci Zakrajšek;

- komisija za lovsko kulturo in etiko: Bojan Zgonc;

- komisija za lovsko strelstvo in šport: Vladimir Hace, Stanislav Francelj, Anton Erjavec, Ivan Curl, Anton Koprivšek, Branko Krese, Ivan Kos, Ivan Šakič, Rudolf Kovačič st., Erik Hace, Uroš Kovačič, Rudolf Kovačič ml., Matej Strah;

- komisija za mednarodno in regionalno sodelovanje: Ivan Marinč;

- komisija za lovsko – informacijski sistem: Marko Debeljak;

- LKD Kočevje: Lovro Tomšič;

- komisija za delo z mladimi: Tina Mate in Žiga Andoljšek;

- komisija za pravna in organizacijska vprašanja: Nataša Oven;

- predsednik NO: Franc Šivec;

- praporščak: Andrej Češarek.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 4: Priprava načrta dela po komisijah in skupnega načrta za leto 2024


B. Zlobko: predsedniki komisij pripravijo predloge dela, na podlagi katerih bo pripravljen skupen plan dela za leto 2024. Plan dela se pripravi v okviru ustaljenih praks.

Sklep: plani dela posameznih komisij za leto 2024 se pripravijo do 31.01.2024. Pošljejo se po e-pošti v tajništvo.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 5: Aktualne zadeve


B. Zlobko: dne 19. decembra 2023 bo v Novem mestu volilni Občni zbor Lovske zveze Slovenije. Na podlagi sklepa 3. točke Kandidacijske konference Volilnega okoliša Kočevje z dne 11.07.2023 je bil za kandidata za predsednika Lovske zveze Slovenije soglasno  predlagan Darko But.

Izvoljeni predstavniki VO Kočevje volijo kandidata Darka Buta.


Točka 6: Razno

Pod točko ni bilo razprave.


Seja je bila zaključena ob 19,00 uri.
 Ana KOVAČIČ                                                                                    Branko ZLOBKO

ZAPISNIČARKA                                                                         PREDSEDNIK ZLD KOČEVJE

Z A P I S N I K5. seje Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je bila v  četrtek, dne 09.11.2023, s pričetkom ob 18,00 uri v Gostišču Hace v Predgradu.


Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodil predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko.


Prisotni: predsednik Branko Zlobko, člani: Bojan Zgonc, Ivan Kos, Stanko Štimac, Ivan Marinč,   Vladimir Hace,  Žiga Andoljšek, Marko Debeljak in Lovro Tomšič.

Ostali prisotni:  Tina Mate, predsednica komisije za delo z mladimi in Franc Šivec, predsednik NO.

Zapisničarka: Ana Kovačič.


Seja je bila sklepčna.


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:


1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda

2. Pregled zapisnikov: - 1. seje z dne 16.03.2023

                          - 2. dopisne seje z dne 10.05.2023

                          - 3. dopisne seje z dne 05.07.2023

                          - 4. dopisne seje z dne 01.09.2023

3. Aktualne zadeve

 priprava predloga za delegate za VOZ LZS,

 razprava o pobudi ZLD Kočevje za sofinanciranje članov LZS za izgradnjo

 novega lovskega centra v Lukovici,

 poročilo predsednika o delu ZLD za obdobje 1 – 11/2023

4. Razno


Sklep: sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Pregled zapisnikov: - 1. seje z dne 16.03.2023

                              - 2. dopisne seje z dne 10.05.2023

                              - 3. dopisne seje z dne 05.07.2023

                              - 4. dopisne seje z dne 01.09.2023


B. Zlobko: je podal pregled zapisnikov in sklepov navedenih sej.  Sklepi so bili realizirani.


Sklep: sprejmejo se zapisniki:

- 1. seje z dne 16.03.2023

- 2. dopisne seje z dne 10.05.2023

- 3. dopisne seje z dne 05.07.2023

- 4. dopisne seje z dne 01.09.2023

 

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 3: Aktualne zadeve

 priprava predloga za delegate za VOZ LZS,

 razprava o pobudi ZLD Kočevje za sofinanciranje članov LZS za izgradnjo

                 novega lovskega centra v Lukovici,

 poročilo predsednika o delu ZLD za obdobje 1 – 11/2023priprava predloga za delegate za VOZ LZS,


B. Zlobko: delni občni zbor LZS v volilnem okolišu Kočevje bo v sredo, 15. novembra 2023 ob 17,00 uri v lovskem domu LD Mala gora, Željne 86, Kočevje.

Na volilnem Občnem zboru LZS ima VO Kočevje glede na število članov pet predstavnikov.


Sklep: za udeležbo na VOZ LZS dne 19.12.2023 so predlagani:

1. Bojan Zgonc predstavnik/

2. Franc Šivec predstavnik

3. Lovro Tomšič predstavnik

4. Vladimir Hace predstavnik

5. Branko Zlobko predstavnik

6. Marko Debeljak namestnik

7. Tina Mate namestnik

8. Franci Zakrajšek namestnik


Sklep je bil soglasno sprejet.


razprava o pobudi ZLD Kočevje za sofinanciranje članov LZS za izgradnjo

novega lovskega centra v Lukovici,B. Zlobko: za izgradnjo Nacionalnega lovskega centra v Lukovici LZS razpolaga s finančnimi sredstvi v višini 700,00,00 Eur, ker je gradnja predvidena v dveh fazah, ta sredstva ne zadostujejo niti za prvo fazo, to je izgradnjo do tretje gradbene faze, ki bi znašala 1,4 milijona EUR, zato bi moral vsak lovec skozi povečano članarino prispevati še 40 EUR.  

Prodaja Zlatorogove vile trenutno še ni možna zaradi bivanja najemnice v njej.. Na podlagi sklepa OZ LZS je najnižja prodajna cena 4.000.001,00 Eur. Bilo je več dražb, vendar so bile vse neuspešne, saj zainteresirani kupci ponujajo znatno manjšo vsoto.

Po sklepu UO ZLD je vložena tožba za izselitev najemnice, vendar take tožbe trajajo od 3-5 let.


Prelagal je, da bi izgradnjo NLC kreditirali vsi slovenski lovci z enkratnim finančnim vložkom v višini 120,00 Eur po članu, ki bi se v naslednjih letih po prodaji lovske vile Zlatorog v Ljubljani poračunalo s plačilom članarine.

I. Marinč: je predlagal, da vsak zainteresirani posameznik lahko prostovoljno vplača donacijo. Menil je tudi, da je za te namene privarčevanih premalo finančnih sredstev.

Ž. Andoljšek: vodenje evidenc vplačil in izplačil bi bilo oteženo. Predlagal je, da bi vsak član 120,00 Eur vplačal kot donacijo.


Sklep: ZLD Kočevje predlaga, da  za namene dokončanja izgradnje Nacionalnega lovskega  centra v Lukovici vsak član lovske organizacije donira  finančna sredstva v znesku 120,00 Eur.

Sklep je bil soglasno sprejet.


poročilo predsednika o delu ZLD za obdobje 1 – 11/2023


B. Zlobko: do konca leta se planirajo še stalni stroški, na prihodkovni strani pa bo še priliv finančnih sredstev iz naslova opravljenih nalog na podlagi razpisov LZS za usposobljene članice.


izvedena izobraževanja in delavnice v letu 2023


 naziv izobraževanja datum izvedbe število udeležencev pričakovana dotacija LZS v Eur

 mentor lovskih delavnic za mladino 07.10.2023 16 400,00

 mentor 06.10.2023

 18 300,00

 mentor – obnovitveni tečaj 06.10.2023

 19  

 začetni tečaj za usposobljeno osebo 24.10.2023 41 1.000,00

 usposabljanje za stike z javnostmi 06.11.2023 11 300,00

 Zelena info točka

  2.500,00

 lovska delavnica za mladino  izvedeni 2 delavnici 600,00

 strelska tekmovanja  liga in bazenska tekma 720,00Točka 4: Razno


B. Zlobko: je UO seznanil, da je bilo v noči dne 31.10.2023 vlomljeno v poslovne prostore ZLD Kočevje. Nastala je materialna škoda.


L. Tomšič: sprejet je bil nov Statut Kinološke zveze Slovenije, ki lovske pse uvršča v kategorijo službenih psov.


Seja je bila zaključena ob 19,00 uri.

Ana KOVAČIČ                                                                                                                                                 Branko ZLOBKO

ZAPISNIČARKA                                                                                                                                              PREDSEDNIK ZLD KOČEVJE
Z A P I S N I K


4. dopisne seje Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki  je potekala od petka 01.09..2023 od 10,00 ure do ponedeljka  04.09.2023 do 20,00 ure.


Predlagani dnevni red::

1. Izvedba dopisne seje UO ZLD Kočevje,

2. Pomoč članom lovske organizacije prizadetim v poplavah.Odgovorili so:  predsednik Branko Zlobko, člani: Bojan Zgonc, Ivan Kos, Stanko Štimac, Ivan Marinč,   Vladimir Hace,   Marko Debeljak in Lovro Tomšič.


Točka 1: Izvedba dopisne seje UO ZLD Kočevje


Sklep : Izvede se 4. dopisna seja UO ZLD Kočevje od petka 01.09..2023 od 10,00 ure do ponedeljka  04.09.2023 do 20,00 ure.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 2:  Pomoč članom lovske organizacije prizadetim v poplavah.


Obrazložitev:

za potrebe dobrodelnosti se prerazporedi finančna sredstva v znesku 1.000,00 Eur iz Komisije za lovsko kulturo in etiko, namenjenih za izvedbo maše Sv. Huberta. Sredstva se donirajo na račun Zelenega sklada.


SKLEP :  Finančna sredstva v znesku 1.000,00 Eur,  ki so namenjena za izvedbo maše Sv. Huberta, se donirajo na račun Zelenega sklada.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ana KOVAČIČ                                                                                            Branko ZLOBKO

 Zapisničarka                                                                                      Predsednik ZLD KočevjeZ A P I S N I K


3. dopisne seje Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je potekala od srede 05.07.2023 od 12,00 ure do petka 07.07.2023 do 20,00 ure.DNEVNI RED:


1. Izvedba dopisne seje UO ZLD Kočevje

2. Predlog kandidature za predsednika LZS in kandidature za članico komisije mladi in lovstvo LZS.Odgovorili so:  predsednik Branko Zlobko, člani: Bojan Zgonc, Ivan Kos, Stanko Štimac,  Vladimir Hace,  Žiga Andoljšek, Marko Debeljak in Lovro Tomšič.Točka 1: Izvedba dopisne seje UO ZLD Kočevje


Sklep: izvede se 3. dopisna seja Upravnega odbora ZLD Kočevje od srede 05.07.2023 od 12,00 ure do petka 07.07.2023 do 20,00 ure.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Predlog kandidature za predsednika LZS in kandidature za članico komisije mladi in lovstvo LZS


Sklep:  glede na to, da ZLD Kočevje nima svojega kandidata za predsednika LZS, se podpre kandidatura kandidata Darka Buta.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Sklep: za članico komisije mladi in lovstvo se podpre kandidaturo Tine Mate,  predsednico komisije za delo z mladimi pri ZLD Kočevje.

Sklep je bil soglasno sprejet.Ana KOVAČIČ                                                                                            Branko ZLOBKO

 Zapisničarka                                                                                      Predsednik ZLD Kočevje
Z A P I S N I K 2. dopisne seje Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je potekala od srede 10.05.2023 od 12,00 ure do četrtka 11.05.2023 do 20,00 ure.


Predlagani dnevni red:


1. Izvedba dopisne seje UO ZLD Kočevje

2. Predlog delegatov ZLD Kočevje  OZ LZS


Odgovorili so:  predsednik Branko Zlobko, člani: Bojan Zgonc, Ivan Kos, Stanko Štimac, Ivan Marinč,   Vladimir Hace,  Žiga Andoljšek, Marko Debeljak in Lovro Tomšič.Točka 1: Izvedba dopisne seje UO ZLD Kočevje


Sklep : Izvede se 2. dopisna seja UO ZLD Kočevje od srede 10.05.2023 od 12,00 ure do četrtka 11.05.2023 do 20,00 ure.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 2:  Predlog delegatov ZLD Kočevje  OZ LZS


Sklep:  Za delegate ZLD Kočevje na OZ LZS se  predlagajo:


- Bojan ZGONC

- Tina MATE

- Marko DEBELJAK

- Lovro TOMŠIČ

- Vladimir HACE


Za nadomestna člana :


- dr. Ivan KOS

- Franc ŠIVEC

Sklep je bil soglasno sprejet.
Ana KOVAČIČ                                                                                            Branko ZLOBKO

 Zapisničarka                                                                                      Predsednik ZLD KočevjeZ A P I S N I K1. seje Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je bila v četrtek,  dne 16.03.2023 s pričetkom ob 18,00 uri v tajništvu Mahovnik 90, 1330 Kočevje.Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti


Sejo je vodil predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko.


Prisotni: predsednik Branko Zlobko, člani: Bojan Zgonc, Ivan Kos, Stanko Štimac, Ivan Marinč,   Vladimir Hace,  Žiga Andoljšek, Marko Debeljak, Lovro Tomšič in predsednik NO Franc Šivec.

Zapisničarka: Ana Kovačič.


Seja je bila sklepčna.Točka 2: Sprejem dnevnega reda


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:


1. Pozdrav predsednika in ugotovitev prisotnosti ter sklepčnosti.

2. Sprejem dnevnega reda

3. Imenovanje članov komisij UO in realizacija nalog po komisijah v prvem polletju 2023

4. Aktualne zadeve

 Izobraževanje pripravnikov – teoretični del

 Sklic mentorjev in pripravnikov, dogovor o terminu izvedbe

 Dogovor o terminih izvedbe ostalih načrtovanih izobraževanj,

 Sklic 1. seje NO

5. Razno


Sklep: sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Točka 3: Imenovanje članov komisij UO in realizacija nalog po komisijah v prvem polletju 2023


Predsedniki komisij so podali predloge članov komisij, na podlagi katerih se potrditvi sestave posameznih komisij.


1. sklep:


Komisija za organizacijo in priznanja

Stanko ŠTIMAC

LD Osilnica


Franci ZAKRAJŠEK

LD Velike Lašče

 

Janez MALNAR

LD Banja loka – Kostel


Komisija za lovsko kulturo in etiko

Bojan ZGONC

LD Dobrepolje

 

Branko ŽUNIČ

LD Draga – Trava

 

Jože PODERŽAJ

LD Dobrepolje


Komisija za lovsko strelstvo in šport

Vladimir HACE

LD Predgrad

 

Anton KOPRIVŠEK

LD Dobrepolje

 

Ivan ŠAKIČ

LD Dolenja vas


Komisija za izobraževanje

Dr. Ivan KOS

LD Velike Poljane

 

Milosav Vuković

LD Mala gora

 

Miran BARTOL

LD Ribnica


Komisija za mednarodno in regionalno sodelovanje

Ivan MARINČ

LD Loški Potok


 Člana se določi naknadno

 

 Člana se določi naknadno


Finančno-gospodarska komisija

Žiga ANDOLJŠEK

LD Loški Potok


Uroš KOVAČIČ

LD Kočevje

 

Tomaž PETEK

LD Dolenja vas  


Komisija za lovski informacijski sistem

Marko DEBELJAK

LD Velike Poljane

 

Lara BARTOL

LD Mala gora

   

Jernej AHAC

LD Velike Lašče


LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO KOČEVJE

Lovro TOMŠIČ  

LD Velike Poljane

 

Komisija za delo z mladimi

Tina MATE

LD Ribnica


Žiga ANDOLJŠEK

LD Loški Potok


Anita ŠAKIČ

LD Dolenja vas

  

Bine DEVJAK

LD Velike Lašče


Komisija za pravna in organizacijska vprašanja

Mag. Nataša OVEN

LD Banja loka – Kostel


Evgen IVANC

LD Sodražica

 

Branko ZLOBKO

LD Banja loka – Kostel


Sklep je bil soglasno sprejet.


Naloge posameznik komisij so navedene v potrjenem planu dela za leto 2023


2. sklep:

Do konca aprila predsedniki komisij skličejo seje svoje komisije.

Sklep je bil soglasno sprejetTočka 4: Aktualne zadeve:


 Izobraževanje pripravnikov – teoretični del


I. Kos: teoretični del izobraževanja lovskih pripravnikov poteka od 25.02.2023. Udeležuje se ga 21. slušateljev. Predavanja potekajo v živo. Iz izkušenj se je pokazalo, da strokovne ekskurzije ne dosegajo želenih učinkov.

Predlagal je sklic delovnega posveta lovskih pripravnikov, ki so bili sprejeti v letu 2023  in mentorjev. Na srečanju se jim podrobno predstavi praktični in teoretični del obveznosti, vlogo mentorja in vodenje evidenc.


 Sklic mentorjev in pripravnikov, dogovor o terminu izvedbe

B. Zlobko: na podlagi izkušenj o ustrezni obveščenosti lovskih pripravnikov se v letošnjem letu skliče delovni sestanek, na katerem se obrazloži vse naloge v procesu izobraževanja: praktični del v lovišču, vodenje dnevnika lovskega pripravnika, udeleževanje na prireditvah, vloga mentorja.Sklep; skliče se delovni posvet lovskih pripravnikov, sprejetih v letu 2023  in njihovih mentorjev za dne 13.04.2023 v prostorih lovskega doma LD Mala gora.

Sklep je bil soglasno sprejet. Dogovor o terminih izvedbe ostalih načrtovanih izobraževanj,


B. Zlobko: Lovska zveza Slovenije vsako leto razpiše programe raznih usposabljanj in drugih aktivnosti za območne zveze kot usposobljene članice.


Predlaga se izvedbo sledečih razpisov:

 Program usposabljanja za cenilce škod od divjadi,

 Mentorstvo in mentorski odnos: usposabljanje za bodoče mentorje lovskim pripravnikom in obnovitveni tečaj za mentorje,

 Prva pomoč pri nesrečah na lovu in uporaba defibrilatorja,

 Začetni tečaj za usposobljene osebe,

 Uporaba sodobnih tehnologij pri izvajanju lova,

 Mentor lovskih delavnic za mladino,

 Izvedba izbirnih strelskih tekmovanj za nastop na tekmah, ki jih na državnem nivoju organizira LZS,

 Nadaljevalno usposabljanje za varno ravnanje z lovskim orožjem,

 Izvedba lovskih delavnic in drugih oblik dela z mladimi – enodnevni lovski tabor,

 Zelena info točka: prijava podana,

 Odnosi z javnostmi in sodobni pristopi javnega komuniciranja: prijava podana.


Sprejme se dogovor, da se po lovskih družinah pošlje poizvedba o udeležbi.

Za izvedbo osnovnega tečaja za lovske čuvaje na podlagi poizvedbe ni bilo izkazanega interesa vsaj 30 članov, zato se tečaj v letu 2023 ne izvede. Sklic 1. seje NO


B. Zlobko: izvoljeni člani nadzornega odbora so opravili konstitutivno sejo dne 16.03.2023, na kateri je bil za predsednika NO ZLD Kočevje izvoljen Franc Šivec.Točka 5: Razno


B. Zlobko: prejeli smo informacijo LD Dobrča, da je bila za Gorenjsko lovsko upravljavsko območje izdana odločba MKGP o izrednem posegu v populacijo divjega prašiča v času izven lovne dobe. Vlogo za tak poseg je na MKGP vložil Gorenjski LUO, vendar brez vednosti vseh

Lovskih družin – upravljavk lovišč, za kar se z navedenim ne strinjajo.


B. Zgonc: je podal nekaj osnovnih zamisli i izvedbi maše Sv. Huberta v letošnjem letu.


M. Debeljak: dne 27.05.2023 ob 17,00 uri bo lovska poroka v Kočevski Reki.
Seja je bila zaključena ob 19,30 uri.

 Ana KOVAČIČ                                                                                                                                                                                         Branko ZLOBKO

ZAPISNIČARKA                                                                                                                                                                               PREDSEDNIK ZLD KOČEVJE