Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi

                


Z A P I S N I K1. seje Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je bila v četrtek, , dne 16.03.2023 s pričetkom ob 18,00 uri v tajništvu Mahovnik 90, 1330 Kočevje.Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti


Sejo je vodil predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko.


Prisotni: predsednik Branko Zlobko, člani: Bojan Zgonc, Ivan Kos, Stanko Štimac, Ivan Marinč,   Vladimir Hace,  Žiga Andoljšek, Marko Debeljak, Lovro Tomšič in predsednik NO Franc Šivec.

Zapisničarka: Ana Kovačič.


Seja je bila sklepčna.Točka 2: Sprejem dnevnega reda


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:


1. Pozdrav predsednika in ugotovitev prisotnosti ter sklepčnosti.

2. Sprejem dnevnega reda

3. Imenovanje članov komisij UO in realizacija nalog po komisijah v prvem polletju 2023

4. Aktualne zadeve

 Izobraževanje pripravnikov – teoretični del

 Sklic mentorjev in pripravnikov, dogovor o terminu izvedbe

 Dogovor o terminih izvedbe ostalih načrtovanih izobraževanj,

 Sklic 1. seje NO

5. Razno


Sklep: sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Točka 3: Imenovanje članov komisij UO in realizacija nalog po komisijah v prvem polletju 2023


Predsedniki komisij so podali predloge članov komisij, na podlagi katerih se potrditvi sestave posameznih komisij.


1. sklep:


Komisija za organizacijo in priznanja

Stanko ŠTIMAC

LD Osilnica


Franci ZAKRAJŠEK

LD Velike Lašče

 

Janez MALNAR

LD Banja loka – Kostel


Komisija za lovsko kulturo in etiko

Bojan ZGONC

LD Dobrepolje

 

Branko ŽUNIČ

LD Draga – Trava

 

Jože PODERŽAJ

LD Dobrepolje


Komisija za lovsko strelstvo in šport

Vladimir HACE

LD Predgrad

 

Anton KOPRIVŠEK

LD Dobrepolje

 

Ivan ŠAKIČ

LD Dolenja vas


Komisija za izobraževanje


 Dr. Ivan KOS

LD Velike Poljane

 

Milosav Vuković

LD Mala gora

 

Miran BARTOL

LD Ribnica


Komisija za mednarodno in regionalno sodelovanje


 van MARINČ

LD Loški Potok


 Člana se določi naknadno

 

 Člana se določi naknadno


Finančno-gospodarska komisija

Žiga ANDOLJŠEK

LD Loški Potok


Uroš KOVAČIČ

LD Kočevje

 

Tomaž PETEK

LD Dolenja vas  


Komisija za lovski informacijski sistem

Marko DEBELJAK

LD Velike Poljane

 

Lara BARTOL

LD Mala gora

   

Jernej AHAC

LD Velike Lašče


LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO KOČEVJE

Lovro TOMŠIČ  

LD Velike Poljane

 

Komisija za delo z mladimi

Tina MATE

LD Ribnica


Žiga ANDOLJŠEK

LD Loški Potok


Anita ŠAKIČ

LD Dolenja vas

  

Bine DEVJAK

LD Velike Lašče


Komisija za pravna in organizacijska vprašanja

Nataša OVEN

LD Banja loka – Kostel


Evgen IVANC

LD Sodražica

 

Branko ZLOBKO

LD Banja loka – Kostel


Sklep je bil soglasno sprejet.


Naloge posameznik komisij so navedene v potrjenem planu dela za leto 2023


2. sklep:

Do konca aprila predsedniki komisij skličejo seje svoje komisije.

Sklep je bil soglasno sprejetTočka 4: Aktualne zadeve:


 Izobraževanje pripravnikov – teoretični del


I. Kos: teoretični del izobraževanja lovskih pripravnikov poteka od 25.02.2023. Udeležuje se ga 21. slušateljev. Predavanja potekajo v živo. Iz izkušenj se je pokazalo, da strokovne ekskurzije ne dosegajo želenih učinkov.

Predlagal je sklic delovnega posveta lovskih pripravnikov, ki so bili sprejeti v letu 2023  in mentorjev. Na srečanju se jim podrobno predstavi praktični in teoretični del obveznosti, vlogo mentorja in vodenje evidenc.


 Sklic mentorjev in pripravnikov, dogovor o terminu izvedbe

B. Zlobko: na podlagi izkušenj o ustrezni obveščenosti lovskih pripravnikov se v letošnjem letu skliče delovni sestanek, na katerem se obrazloži vse naloge v procesu izobraževanja: praktični del v lovišču, vodenje dnevnika lovskega pripravnika, udeleževanje na prireditvah, vloga mentorja.Sklep; skliče se delovni posvet lovskih pripravnikov, sprejetih v letu 2023  in njihovih mentorjev za dne 13.04.2023 v prostorih lovskega doma LD Mala gora.

Sklep je bil soglasno sprejet. Dogovor o terminih izvedbe ostalih načrtovanih izobraževanj,


B. Zlobko: Lovska zveza Slovenije vsako leto razpiše programe raznih usposabljanj in drugih aktivnosti za območne zveze kot usposobljene članice.


Predlaga se izvedbo sledečih razpisov:

 Program usposabljanja za cenilce škod od divjadi,

 Mentorstvo in mentorski odnos: usposabljanje za bodoče mentorje lovskim pripravnikom in obnovitveni tečaj za mentorje,

 Prva pomoč pri nesrečah na lovu in uporaba defibrilatorja,

 Začetni tečaj za usposobljene osebe,

 Uporaba sodobnih tehnologij pri izvajanju lova,

 Mentor lovskih delavnic za mladino,

 Izvedba izbirnih strelskih tekmovanj za nastop na tekmah, ki jih na državnem nivoju organizira LZS,

 Nadaljevalno usposabljanje za varno ravnanje z lovskim orožjem,

 Izvedba lovskih delavnic in drugih oblik dela z mladimi – enodnevni lovski tabor,

 Zelena info točka: prijava podana,

 Odnosi z javnostmi in sodobni pristopi javnega komuniciranja: prijava podana.


Sprejme se dogovor, da se po lovskih družinah pošlje poizvedba o udeležbi.

Za izvedbo osnovnega tečaja za lovske čuvaje na podlagi poizvedbe ni bilo izkazanega interesa vsaj 30 članov, zato se tečaj v letu 2023 ne izvede. Sklic 1. seje NO


B. Zlobko: izvoljeni člani nadzornega odbora so opravili konstitutivno sejo dne 16.03.2023, na kateri je bil za predsednika NO ZLD Kočevje izvoljen Franc Šivec.Točka 5: Razno


B. Zlobko: prejeli smo informacijo LD Dobrča, da je bila za Gorenjsko lovsko upravljavsko območje izdana odločba MKGP o izrednem posegu v populacijo divjega prašiča v času izven lovne dobe. Vlogo za tak poseg je na MKGP vložil Gorenjski LUO, vendar brez vednosti vseh

Lovskih družin – upravljavk lovišč, za kar se z navedenim ne strinjajo.


B. Zgonc: je podal nekaj osnovnih zamisli i izvedbi maše Sv. Huberta v letošnjem letu.


M. Debeljak: dne 27.05.2023 ob 17,00 uri bo lovska poroka v Kočevski Reki.
Seja je bila zaključena ob 19,30 uri.

 Ana KOVAČIČ                                                                                                                                                                                         Branko ZLOBKO

ZAPISNIČARKA                                                                                                                                                                               PREDSEDNIK ZLD KOČEVJE
Z A P I S N I K20. seje Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je bila v torek, dne 14.02.2023 s pričetkom ob 18,00 uri v tajništvu Mahovnik 90, 1330 Kočevje.Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodil predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko.


Prisotni: predsednik Branko Zlobko, člani: Ivan Kos, Stanko Štimac, Ivan Marinč,   Vladimir Hace,  Branko Košorog, Marko Debeljak in Lovro Tomšič.

Odsotnost so opravičili: Bojan Zgonc.

Zapisničarka: Ana Kovačič.


Seja je bila sklepčna.


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:


1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda

2. Pregled zapisnika 19. seje UO z dne 15.12.2022

3. Pregled zbirnega poročila o delu za leto 2022

4. Pregled zbirnega načrta dela za leto 2023

5. Aktualne zadeve:

- pregled dnevnega reda za volilni občni zbor

- dopis LD Mala gora

6. RaznoSklep: sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Pregled zapisnika 19. seje z dne 15.12.2022


B. Zlobko: je podal pregled obeh zapisnikov in sklepov. Vsi sklepi so bili realizirani.


Sklep: sprejme se zapisnik 19. seje z dne 15.12.2022.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 3: Pregled zbirnega poročila o delu za leto 2022


B. Zlobko: realizacija zastavljenega plana je bila realizirana v visokem odstotku. Seje so potekale v normalnih razmerah. Obsežno je podal pregled opravljenega dela, ki je izkazan v zbirnem poročilu o delu za leto 2022. Od planiranih nalog ni bila izvedena maša Sv, Huberta, ki se je predvidevala na Brezjah. Finančna sredstva so se kljub nastali draginji koristila racionalno. Odzvali smo se tudi na vabila ob priložnostnih slovesnostih drugih ZLD/LZ.


Sklep: zbirno poročilo o delu za leto 2022  se predloži občnemu zboru v obravnavo in sprejem.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 4: Pregled zbirnega načrta dela za leto 2023


B. Zlobko: zbirni načrt dela je pripravljen na podlagi načrtov dela posameznih komisij. Tudi v letu 2023 se nadaljuje:

- aktivno sodelovanje na lokalnem nivoju in širše na področju naravovarstva in lovstva,

- na področju izobraževanja, lovske kulture, lovskega strelstva, oz. v vseh lovskih dejavnostih.

Prioritetna naloga bo nadaljevanje intenzivnejšega  dela z mladimi  in priprava novih učnih poti.

V načrtu je zajet tudi predlog finančnega plana.


Sklep: zbirni načrt dela za leto 2023 se predloži občnemu zboru v obravnavo in sprejem.

Sklep je bil soglasno sprejet.
Točka 5: Aktualne zadeve

- pregled dnevnega reda za volilni občni zbor

- dopis LD Mala gora


pregled dnevnega reda za volilni občni zbor


B. Zlobko: v skladu s 19. členom Pravil ZLD Kočevje se pošljejo vabila 7 dni pred sklicem.

Občni zbor bo v  četrtek, dne 23.02.2023 ob 18.00 uri v prostorih lovskega doma LD Dolenja vas v Rakitnici 5 a, 1331 Dolenja vas. Predlaga se dnevni red:K vabilu se predloži delovno gradivo.

Sklep: za sklic volilnega občnega zbora se sprejme  predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.


- dopis LD Mala gora


B. Zlobko: LD Mala gora je poslala dopis z informacijo o nameri selitve podjetja Melamin d.d. na novo lokacijo od naselja Gorenje do mesta Kočevje. Ta lokacija s še planiranimi drugimi projekti zmanjšuje lovno površino lovišča. Zgradila bi se nova kemična industrija v širšem obsegu.


I.  Kos: gre za podoben poseg v lovišča kot so gradite vetrnih elektrarn. Lovska organizacija nima ustreznih služb, da bi lovskim družinam v takih primerih nudila strokovno pomoč.


Sklep:

- ZLD pošlje CI Ohranimo kočevsko za naslednje rodove javno pismo podpore in

- ZLD pošlje preko  članic v podpis podpore članov peticijo,  ki jo je pripravila civilna iniciativa.

Sklep je bil soglasno sprejet.


Točka 6: Razno


V. Hace: je podal informacijo s sestanka Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS, na kateri je potekala tudi razprava o dajanju orožja v uporabo lovskemu pripravniku.Seja je bila zaključena ob 19,00 uri.
  

 Ana KOVAČIČ                                                                                                                                                                                                Branko ZLOBKO

ZAPISNIČARKA                                                                                                                                                                                   PREDSEDNIK ZLD KOČEVJEZ A P I S N I K19. seje Upravnega odbora ZLD Kočevje, ki je bila v četrtek, dne 15.12.2022 s pričetkom ob 18,00 uri v tajništvu Mahovnik 90, 1330 Kočevje.Točka 1: Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda


Sejo je vodil predsednik ZLD Kočevje Branko Zlobko.


Prisotni: predsednik Branko Zlobko, člani: Ivan Kos, Stanko Štimac, Ivan Marinč,   Vladimir Hace,  Branko Košorog, Marko Debeljak in Lovro Tomšič.

Odsotnost so opravičili: Bojan Zgonc.

Prisotni ostali vabljeni: predsednik NO Andrej Češarek in predsednica KDM Tina Mate.

Zapisničarka: Ana Kovačič.


Seja je bila sklepčna.


Za sejo je bil z vabilom predlagan dnevni red:


1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti ter sprejem dnevnega reda

2. Pregled zapisnikov: - 17 redne seje z dne 18.10.2022

                          - 18 dopisne seje z dne 09.11.2022                           

3. Priprava poročil po komisijah za leto 2022 in priprava skupnega poročila za leto 2022

4. Priprava načrta dela po komisijah in skupnega načrta za leto 2023

5. Dogovor o izvedbi volitev organov ZLD Kočevje v februarju 2023

6. Aktualne zadeve

7. Razno


Sklep: sprejme se predlagani dnevni red.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 2: Pregled zapisnika 17. seje z dne 18.10.2022 in 18. dopisne seje z dne 09.11.2022  in potrditev zapisnikov


B. Zlobko: je podal pregled obeh zapisnikov in sklepov. Vsi sklepi so bili realizirani.


Sklep: sprejme se zapisnik 17. seje z dne 18.10.2022 in 18. dopisne seje z dne 09.11.2022.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 3: Priprava poročil po komisijah za leto 2022 in priprava skupnega poročila za leto 2022

B. Zlobko: predsedniki komisij pripravijo poročilo o delu za leto 2022. Predsedniki komisij so predstavili realizacijo plana dela.

 


Komisija za organizacijo in priznanja:

 Obravnavani so bili vsi podani predlogi za podelitev priznanj ZLD Kočevje

 Nabavile so se Velike zlate plakete


Komisija za lovsko kulturo

 Nastop pevske skupine in skupine rogistov ZLD Kočevje na srečanju pevskih zborov in rogistov na Dnevih lovske kulture

 Svečana podelitev spričeval  mladim lovcem

 Skupni lov s praporščaki


Komisija za strelstvo

 Izvedena so bila strelska tekmovanja lige ZLD Kočevje, bazenska tekma, zbirna tekma za člane in veterane in tekmovanje mladih

 Ekipe članov, veteranov in super veteranov so se udeležile Dnevov lovskega strelstva

 Preizkus znanja o varnem ravnanju z lovskim orožjem


Komisija za izobraževanje

 teoretični del izobraževanja za lovski izpit,

 preizkus znanja o varnem ravnanju z lovskim orožjem,

 mentor lovskih delavnic za mladino,

 mentor lovskemu pripravniku,

 ocenjevanje trofej,

 nadaljevalno usposabljanje za oponašanje jelenjega rukanja

 usposabljanje za cenilce škod od divjadi.


Komisija za mednarodno in regionalno sodelovanje

 izvedene so bile stalne naloge obmejnega sodelovanja z Lovačkim savezom Primorsko – Goranske županije


Finančno – gospodarska komisija

 realizacija prihodkov: v decembru so še prilivi iz naslova dotacij LZS o opravljeni nalogah na podlagi razpisov

 realizacija stroškov: po finančnem planu in sklepu 17. seje UO

Komisija za lovsko – informacijski sistem

 pomoč na sejah – predstavitev gradiva v power pointu

 podaljšanja domene za spletno stran


Komisija za delo z mladimi

 izvedeni sta bili dve lovski delavnici organiziranega dela z mladimi

 izvedene so bile delavnice lovec in narava v Fari

 pripravljena je bila zgibanka in žepnica

 nabavljene so bile table lovsko učno pot

 pridobljeno je bilo več lovskih trofej za učilnico v Fari


Komisija za organizacijska in pravna vprašanja

 nudena je bila individualna pomoč posameznim LD

Lovsko kinološko društvo Kočevje

 Začetek tečaja VP-1,VP-2

 Telesna ocena lovskih psov vseh pasem razen VII. FCI skupine

 PNZ za goniče

 Začetek male šole

 UP po krvni slediSklep: predsedniki komisij pošljejo poročila o delu za leto 2022 po e-pošti v tajništvo ZLD Kočevje do 15.01.2023.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 4: Priprava načrta dela po komisijah in skupnega načrta za leto 2023


B. Zlobko: višina članskega prispevka za leto 2023 ostaja enaka, kot je bila do sedaj.

Predsedniki komisij naj to smernico upoštevajo pri načrtovanju nalog in finančnih posledic


Sklep: predsedniki komisij pošljejo predloge plana dela za leto 2023 po e-pošti v tajništvo ZLD Kočevje do 15.01.2023.

Sklep je bil soglasno sprejet.Točka 5: Dogovor o izvedbi volitev organov ZLD Kočevje v februarju 2023


B. Zlobko: 28.02.2023 poteče 4-letni mandat članom UO in NO. Pred tem datumom bo sklican volilni občni zbor.


Sklepi:

1. sklep: dne 05.01.2023 se razpišejo kandidature za mandatarja in člane nadzornega odbora.

2. sklep: prijave na razpisane kandidature se vložijo v tajništvo ZLD Kočevje po e-pošti do 10.02.2023.

3. sklep: imenuje se kandidacijsko komisijo: Mladen Koritnik ml. za predsednika, Ivan Šakič za člana in Jože Špehar za člana.

4. Sklep: volilni Občni zbor se skliče za četrtek, dne 23.02.2023 v lovskem domu LD Dolenja vas.

Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.Točka 6: Aktualne zadeve


B. Zlobko:

- na podlagi razpisa LZS za izvedbo teoretičnega dela izobraževanja lovskih pripravnikov za lovski izpit je bil potrjen predloženi predavateljski aktiv;

- pripravljen je urnik izobraževanja: pričetek  dne 25.02.2023, zaključni izpit dne 17.06.2023. Izobraževanje bo potekalo v prostorih lovskega doma LD Mala gora;

- v aprilu se izvede preizkus znanja o ravnanju z lovskih orožjem;


B. Zlobko: mag. Janez Černač naj je poslal ponudbo za nakup avtorskega dela: Garači in postopači. Izvod knjige stane 15,00 Eur. Ponudbo se posreduje vsem LD.


I. Kos: v teku je predlog sprememb Zakona o divjadi in lovstvu:

- organiziranost lovstva naj se ne bi spreminjala,

- znižale naj bi koncesijske dajatve

- veljavnost podeljenih koncesij naj bi se podaljšala za 10 let – skupaj 30 let brez razpisov.

Seja je bila zaključena ob 19,00 uri.

 Ana KOVAČIČ                                                                                                                                                                                          Branko ZLOBKO

ZAPISNIČARKA                                                                                                                                                                              PREDSEDNIK ZLD KOČEVJE