Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi

                 

Na podlagi pete točke drugega odstavka 16. člena Pravil Zveze lovskih družin Kočevje z dne  24.10.1997, je Občni zbor Zveze lovskih družin Kočevje dne 21. aprila 2006 sprejel naslednji                                                                           PRAVILNIK

                                                            O PODELJEVANJU LOVSKIH PRIZNANJI. SPLOŠNE DOLOČBE


  1. člen


Ta pravilnik ureja vrste lovskih priznanj, kriterije za podelitev lovskih priznanj in postopek podelitve ter način nošenja lovskih priznanj.


  1. člen


(1) Za zasluge in za uspešno delovanje na področju lovstva in lovske kinologije podeljuje Zveza lovskih družin Kočevje (v nadaljnjem besedilu: ZLD) posameznikom in organizacijam naslednja lovska priznanja:

1. stopnja: Velika zlata plaketa

2. stopnja: Zlata plaketa

3. stopnja: Srebrna plaketa

4. stopnja: Bronasta plaketa.


(2) Bronasto plaketo lahko podeljuje za zasluge in za uspešno delovanje na področju lovstva in lovske kinologije tudi lovska družina, članica ZLD (v nadaljevanju: LD).


(3) Obrazci posameznih vrst lovskih priznanj so sestavni del tega pravilnika.II.  VELIKA ZLATA PLAKETA


  1. člen


Velika zlata plaketa se podeljuje posameznikom in društvom oziroma organizacijam za izjemni prispevek pri ustanavljanju, razvoju in delovanju oziroma za življenjsko delo na področju lovstva in lovske kinologije.
III.  ZLATA PLAKETA


  1. člen


(1)   Zlata plaketa se podeljuje posameznikom in društvom oziroma organizacijam za izjemne zasluge pri delu in razvoju na področju lovstva in lovske kinologije.


(2) Za podelitev Zlate plakete posamezniku se pričakuje najmanj dvajset (20) letno članstvo v lovski družini, prav tako pa mora od podelitve Srebrne plakete preteči najmanj pet (5) let.


(3) Za podelitev Zlate plakete društvu oziroma organizaciji se pričakuje najmanj

štirideset (40) letno delovanje, prav tako pa mora od podelitve Srebrne plakete

 preteči najmanj deset (10) let.IV.   SREBRNA PLAKETA


  1.  člen


(1) Srebrna plaketa se podeljuje posameznikom in društvom oziroma organizacijam za posebne zasluge pri delu in razvoju na področju lovstva in lovske kinologije.


(2) Za podelitev Srebrne plakete posamezniku se pričakuje najmanj petnajst (15) letno članstvo v lovski družini, prav tako pa mora od podelitve Bronaste plakete preteči najmanj pet (5) let.


(3) Za podelitev Srebrne plakete društvu oziroma organizaciji se pričakuje najmanj trideset (30) letno delovanje, prav tako pa mora od podelitve Bronaste plakete preteči najmanj deset (10) let.V.   BRONASTA PLAKETA


  1. člen


(1) Bronasta plaketa se podeljuje posameznikom in društvom oziroma organizacijam za zasluge pri delu na področju lovstva in lovske kinologije.


(2) Za podelitev Bronaste plakete posamezniku se pričakuje najmanj  deset (10) letno članstvo v lovski družini.


(3) Za podelitev Bronaste plakete društvu oziroma organizaciji se pričakuje najmanj  deset (10) letno delovanje.VI.  POSTOPEK PODELITVE IN NAČIN NOŠENJA LOVSKIH PRIZNANJ


7.člen


(1) Pobudo za podelitev izbranega priznanja lahko poda sleherni član oziroma organ lovske organizacije.

(2) Pobuda za podelitev posameznega priznanja, razen izjemoma Bronaste plakete, se poda Komisiji za organizacijo in priznanja pri ZLD v pisni obliki na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Preskakovanje med posameznimi stopnjami lovskih priznanj ni možno.


8.člen


(1) Sklep o podelitvi Velike zlate plakete sprejme Upravni odbor ZLD na predlog Komisije za organizacijo in priznanja po pisni pobudi posamezne članice ZLD ter organov in delovnih teles ZLD. Veliko zlato plaketo podeli predsednik ZLD.


(2) Sklep o podelitvi Zlate plakete sprejme Upravni odbor ZLD na predlog Komisije za organizacijo in priznanja po pisni pobudi posamezne članice ZLD ter organov in delovnih teles ZLD. Zlato plaketo podeli predsednik ZLD.


(3) Sklep o podelitvi Srebrne plakete sprejme Upravni odbor ZLD na predlog Komisije za organizacijo in priznanja po pisni pobudi posamezne članice ZLD ter organov in delovnih teles ZLD. Srebrno plaketo podeli predsednik ZLD.


(4) Sklep o podelitvi Bronaste plakete sprejme predsednik ZLD oziroma starešina LD, ali Občni zbor LD na predlog Upravnega odbora LD. Pobudo za podelitve Bronaste plakete lahko poda Upravnemu odboru LD vsak član oziroma organ LD. Komisija za organizacijo in priznanja pri ZLD je s sklepom predsednika ZLD oziroma starešine LD ali Občnega zbora LD pisno obveščena. Bronasto plaketo podeli predsednik ZLD oziroma starešina LD .


(5) V izjemnih primerih in ob posebnih priložnostih lahko predsednik ZLD oziroma starešina LD podelijo Bronasto plaketo brez predhodnega sklepa pristojnega organa, ki odloča o podelitvi. Komisija za organizacijo in priznanja pri ZLD je o tovrstni podelitvi s sklepom pisno obveščena.


9.člen


Lovska priznanja se izročajo na primerno slovesen način. Velika zlata plaketa in   zlata plaketa se podeljujeta enkrat letno praviloma na pomembnejši in odmevnejši prireditvi pod organizacijskim pokroviteljstvom LZS oziroma ZLD Kočevje ali na seji Občnega zbora ZLD.


10.člen


Lovska priznanja se nosijo nad levim zavihkom gornjega žepa lovskega  kroja.


11.člen


Komisija za organizacijo in priznanja pri ZLD zbira in hrani dokumentacijo ter vodi register o lovskih priznanjih.VII.  PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA


12.člen


Ne glede na določbe tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika se lahko do konca leta 2007 na podlagi kriterijev, določenih za podelitev posamezne vrste lovskih priznanj, podeli posameznikom in organizacijam tudi lovsko priznanje višje stopnje.


13.člen


Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Občni zbor ZLD Kočevje.
V Kočevju, dne 21.aprila 2006                                               


                                                                                                                     Branko ZLOBKO

                                                                                                           PREDSEDNIK   ZLD KOČEVJE                                                         *****************************************************************************************************NAVODILO O LOVSKEM STRELSTVU V STRELSKI LIGI ZLD KOČEVJEVSEBINAI. SPLOŠNE DOLOČBE


1. Splošno

2. Varnost

3. Obveznosti ZLD


II. STRELSKA DEJAVNOST V ZLD


1. Strelska liga

2. Kratkocevno orožje


III. KONČNE DOLOČBE


I. SPLOŠNE DOLOČBE1. Splošno


Pravna podlaga tega navodila je Pravilnik o lovskem strelstvu LZS  (UO LZS 22.4.2009) in 5. člen Pravil ZLD Kočevje (OZ ZLD Kočevje 9.3.2012).


1.1 ZLD Kočevje s tem Navodilom ureja področje lovskega strelstva v strelski ligi ZLD Kočevje.


1.2 Lovsko strelstvo v ZLD obsega lovska strelska tekmovanja: v streljanju na glinaste golobe, streljanju z lovsko risanico in kombinacija ter streljanju s kratkocevnim orožjem.


1.3 Uporaba Navodila  in Pravilnik o lovskem strelstvu v LZS je obvezna pri izvajanju lovskega strelstva v strelski ligi ZLD Kočevje v vseh ostalih primerih pa se obvezno uporablja Pravilnik o lovskem strelstvu v LZS.


1.4 Komisija za lovsko strelstvo pri ZLD Kočevje vsako leto sprejme program prireditev in tekmovanj v lovskem strelstvu na nivoju ZLD, ter izbere LD, ki bodo organizirale tekmovanja v lovskem strelstvu na nivoju ZLD. Sprejet program tekmovanj v lovskem strelstvu ZLD je sestavni del Letnega načrta dela ZLD.


1.5 Vsi udeleženci, funkcionarji in uradno osebje lovskih strelskih prireditev, ki potekajo po teh Navodilih morajo dosledno spoštovati njihova določila in določila  Pravilnika o lovskem strelstvu LZS.


2. Varnost


1.1 Vse osebe, ki se nahajajo na strelišču, so dolžne ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost vsakogar na strelišču, zato se od njih zahteva stalna pozornostin skrb pri ravnanju s strelnim orožjem, samodisciplina ter previdnost med gibanjem po strelišču. Za varnost vseh udeležencev na tekmovanjih v lovskem strelstvu odgovarja odgovorna oseba izvajalca oziroma oseba, ki jo le ta s sklepom imenuje. Organizator mora poznati in sprejeti vse splošne ter posebne varnostne ukrepe na prireditvenem prostoru in poskrbeti, da se dosledno izvajajo.


1.2 Na strelišču mora biti poskrbljeno za varnost tako, da so odprta streliščazavarovana z ograjo ali opozorilnimi trakov, na vidnih mestih pa morajo biti postavljene table z napisom: POZOR STRELIŠČE – PREHOD PREPOVEDAN. Na strelišču mora biti na vidnem mestu postavljena tabla na kateri so izpisana pravila za vzdrževanje reda na strelišču.


1.3 Zaradi varnosti vseh udeležencev na prireditvi morajo vsi, ki uporabljajo orožje in se z njim gibljejo po prireditvenem prostoru, nenehno skrbetiza pravilno in varno ravnanje z njim. Organizatorjeva dolžnost je, da zagotovi strogo disciplino pri izvajanju varnostnih uprepov, dolžnost udeležencev pa, da se ravnajo v skladu z Zakonom o orožju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi akti in po navodilih organizatorja.


1.4 Zaradi zagotovitve varnosti lahko organizator prekine prireditev kadar koli. Udeleženci lovskih strelskih prireditev so dolžni takoj obvestiti organizatorja prireditve o vsaki nevarni okoliščini, ki bi lahko povzročila  nesrečo.


1.5 Dolžnost upravljalca oziroma vodje streljanja je, da odreče izvajanje streljanja posamezniku, ki pod vplivom alkohola ali mamil oziroma če njegovo telesno in duševno stanje očitno kaže na to, da ne bo varno uporabil orožje in ga po potrebi tudi odstrani s strelišča.


1.6 Na strelišču je dovoljeno nošenje orožja le, če je izpraznjeno, prelomljeno oziroma z odprtim zaklepom.


1.7 Tudi na strelski liniji mora biti vse orožje izpraznjeno, prelomljeno in z odprtim zaklepom. Udeleženec ga lahko napolni šele na poziv vodje streljanja oz. sodnika.


1.8 Vsak udeleženec mora po izvedenem streljanju z izpraznjenim orožjem čim prej zapustiti strelsko linijo.


1.9 Udeleženec mora takoj prekiniti streljanje, če tako odloči organizator oz. vodja streljanja. Orožje mora takoj izprazniti in ga postaviti v varen položaj. Streljanje lahko nadaljuje le na poziv vodje streljanja oz. sodnika.


1.10  O začetku streljanja, o prekinitvah in praznjenju orožja odloča vodja streljanja oz. sodnik, ki je odgovoren tudi za druge nujne ukaze. Če vodja streljanja ali njegovi pomočniki ugotovijo, da posameznik ne spoštuje pravil o varnem rokovanju z orožjem, mu lahko prepovejo sodelovanje. Vsak udeleženec, ki uporablja napolnjeno orožje brez dovoljenja vodje streljanja oz. sodnika, mora biti izločen.


1.11 Udeleženci in uradno osebje na strelišču, morajo obvezno uporabljati zasčitna sredstva za sluh in oči.  Če se na strelišču strelja na kovinske tarče je uporaba zaščite vida potrebna tudi za vse obiskovalce na strelišču.


3. Obveznosti ZLD


1.3  ZLD je dolžna za svoje ekipe, ki jih prijavi na tekmovanja poravnati

       startnino , plačati uradni trening in članom ekip povrniti prevozne stroške   

       ter izplačati dnevnico.II. STRELSKA DEJAVNOST V ZLD


1. Strelska liga


1.1 Izvedejo se štiri kola v lovski kombinaciji in eno kolo z puško risanico velikega kalibra.  Za rezultat  štejejo trije najboljši rezultati.


1.2 Rezultat dveh tekmovanj na glinaste golobe in en z puško risanico velikega kalibra se šteje za bazensko tekmo.


1.3 V vseh štirih kolih sodelujejo tudi veterani in super veterani. Rezultat četrtega kola se jim šteje kot bazenska tekma.

1.4 Tekmovalec, ki se hoče uvrstiti na državno prvenstvo, se mora udeležiti enega tekmovanja v disciplini kompak.

1.5 Ekipa šteje tri predhodno določene in prijavljene strelce, število posameznikov pa je neomejeno in priporočljivo v čim večjem številu.1.6 Na tekmovanju mora organizator poskrbeti za zadostnom število licenciranih strelskih sodnikov. Na vsaki strelni liniji mora biti glavni in dva pomožna sodnika. V primeru da ni pomožnih sodnikov ju glavni sodnik določi med tekmovalci, ki so tekmovanje končali v prejšnji seriji.


1.7 Na strelski liniji je obvezna uporaba zaščitnih sredstev za sluh in vid. Organizator prireditve oz. glavni sodnik ne sme dovoliti tekmovanje osebi brez zaščitnih sredstev.


1.8 Uradni trening pred tekmovanjem je ob petekih od 16. 00 ure naprej, prijava ekipe in posameznikov na dan tekmovanja pa je med 08.00 in 08.30 uro. Uradni pričetek tekmovanja je ob 09.00 uri.


1.9 Startnina za lovsko kombinacijo, za puško risanico velikega kalibra in dodatek za veterane ter super veterane po tekmovalcu se določi za vsako leto  z letnim načrtom dela Strelske komisije ZLD.Startnino poravna vodja ekipe ali posameznik pred pričetkom tekmovanja in pripada LD gostiteljici.  Prav tako se z letnim načrtom določi cena treninga.

 


2. Kratkocevno orožje


1.1 V ZLD se izvede eno tekmovaje z kratkocevnim orožjem. Dovoljena je uporaba pištole ali revolverja serijske izdelave z odprtimi namerilnimi napravami (mehanski merki) in nabojem s centralnim vžigom.


1.2 Prepozicije: položaj stoje po izbiri (enoročno ali dvoročno), število nabojev deset, tarča pištolska 50 x 50 cm, razdalja 20 m, dovoljen čas je 15 minut.


1.3 Ekipa šteje tri predhodno določene in prijavljene strelce, število posameznikov pa je neomejeno in priporočljivo v čim večjem številu.


1.4 Uradni trening pred tekmovanjem je v soboto od 16. 00 ure naprej, prijava ekipe in posameznikov na dan tekmovanja pa je med 09.00 in 09.30 uro. Uradni pričetek tekmovanja je ob 09.30 uri.


1.5 Startnina  je 5 € na tekmovalca, ki jo poravna vodja ekipe oz. posameznik pred pričetkom tekmovanja in pripada LD gostiteljici.


III. KONČNE DOLOČBETa navodila je sprejel Občni zbor ZLD Kočevje dne 28.02.2014. Navodila o lovskem strelstvu v strelski ligi ZLD Kočevje  začnejo veljati naslednji dan po sprejemu.

                                                                                                           Branko ZLOBKO


                                                                                                                           PREDSEDNIK ZLD KOČEVJE