Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 – odločba US in 89/99) je Občni zbor Zveze lovskih družin Kočevje sprejel dne 09. marca 2012 naslednja
P R A V I L A

Z V E Z E   L O V S K I H   D R U Ž I N   K O Č E V J EI. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V Zvezo lovskih družin Kočevje (v nadaljevanju: ZLD Kočevje) so včlanjene naslednje lovske družine: Banja Loka – Kostel, Dobrepolje, Dolenja vas, Draga – Trava, Kočevje, Krka, Lazina, Loški Potok, Mala gora, Osilnica, Predgrad, Ribnica, Sodražica, Struge na Dolenjskem, Taborska jama, Velike Lašče in Velike Poljane ter Lovsko kinološko društvo Kočevje.

ZLD Kočevje je članica Lovske zveze Slovenije.


2. člen

ZLD Kočevje je pravna oseba zasebnega prava.

Sedež ZLD Kočevje je v Kočevju, Mahovnik 90.


3. člen

ZLD Kočevje ima žig, ki je elipsaste oblike z višino 35 mm in širino 25 mm. V sredini žiga je stilizirana podoba gamsove glave, na robu okrog glave je napis: ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN KOČEVJE.


4. člen

Delovanje ZLD Kočevje in njenih organov je javno.

ZLD Kočevje obvešča članice:

- s pravico vpogleda v zapisnike sej organov ZLD Kočevje,

- preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča ZLD Kočevje o svojem delu tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na seje organov ZLD Kočevje vabi predstavnike drugih organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.II. NAMEN IN NALOGE

5. člen

V ZLD Kočevje se združujejo lovske družine in druga društva z namenom ohranjanja divjadi ter drugih prostoživečih divjih živali, varstva narave in okolja ter ohranjanja naravne in kulturne dediščine s področja lovstva ter ekologije prostoživečih divjih živali in njihovega varstva ter zaradi skupnih interesov pri izvajanju strokovnega izobraževanja s področja lovstva, varstva narave in okolja ter s svojim delovanjem pomembno prispevajo k ozaveščenosti javnosti na področju varstva narave in okolja ter k promociji trajnostne rabe narave in etičnih načel v odnosih človeka do narave, prav tako pa tudi k ohranjanju bogatega izločila o lovski tradiciji na Slovenskem ter k razvoju lovske kulture in etike, lovskega strelstva in lovske kinologije.


6. člen

Naloge ZLD Kočevje:

- sodeluje z državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter s kmetijskimi, gozdarskimi in drugimi organizacijami na področju lovstva, varstva narave in okolja,

- sodeluje z območnim združenjem upravljavcev lovišč in Lovsko zvezo Slovenije,

- organizira in izvaja strokovno izobraževanje lovcev in skrbi za napredek lovske stroke ter sodeluje v izobraževalnem procesu vrtcev, osnovnih šol in drugih organizacij,

- skrbi za razvoj lovske kinologije in lovskega strelstva,

- izvaja naloge na področju delovanja lovskega informacijskega sistema,

- sodeluje pri reševanju sporov med članicami,

- podeljuje lovska priznanja,

- določa finančne prispevke članic za delovanje ZLD Kočevje in njenih skladov,

- opravlja druge naloge, ki jih določijo članice.


7. člen

Administrativna in finančna dela opravlja za zvezo tajništvo.

Podrobnejši opis nalog tajništva se določi s posebno pogodbo.III.  ČLANSTVO

8. člen

Članice ZLD Kočevje so lovske družine, ki delujejo na območju III. kočevsko – belokranjskega lovsko upravljavskega območja, in druga društva, katerih dejavnost je povezana z varstvom narave in okolja ter z varstvom naravne in kulturne dediščine.

Lovska družina ali drugo društvo postane članica s podpisom pristopne izjave o vključitvi v članstvo ZLD Kočevje.

O sprejemu v članstvo ZLD Kočevje odloča Občni zbor ZLD Kočevje na predlog Upravnega odbora ZLD Kočevje.

Pravila članic ne smejo biti v nasprotju s Pravili ZLD Kočevje.


9. člen

Članstvo v ZLD Kočevje preneha:

- s prenehanjem ZLD Kočevje,

- s prenehanjem članice,

- z izstopom iz članstva,

- z izključitvijo iz članstva.10. člen

O izključitvi iz članstva odloča Občni zbor ZLD Kočevje na obrazložen predlog Upravnega odbora.

Upravni odbor predlaga izključitev članice iz članstva predvsem v primerih:

- neizpolnjevanja finančnih obveznosti do ZLD Kočevje;

- nespoštovanja oziroma neizvrševanja sklepov organov ZLD Kočevje.


IV.  ORGANI ZLD

11. člen

Organi ZLD Kočevje so:

- Občni zbor

- Upravni odbor

- Nadzorni odbor.


Mandatna doba organov ZLD Kočevje, razen Občnega zbora, je 4 (štiri) leta.


12. člen

Volitve organov ZLD Kočevje so lahko tajne ali javne.


Če Občni zbor sklene, da so volitve tajne, imenuje volilno komisijo, ki tehnično pripravi in izvede volitve.


13. člen

Do izvolitve novih organov ZLD Kočevje opravljajo tekoče zadeve prejšnji organi ZLD Kočevje.

Primopredaja dolžnosti se mora opraviti v roku 15 (petnajst) dni od izvolitve novih organov ZLD Kočevje. Primopredajo dolžnosti so dolžni pripravili člani prejšnjih organov ZLD Kočevje.14. člen

Na občnem zboru in na sejah drugih organov ter delovnih teles se mora pisati zapisnik, v katerega se vpisuje bistvena vsebina poteka občnega zbora oziroma seje, zlasti pa dnevni red, udeležba, predlogi, smernice in sklepi.


Predstavnik članice, član organa in delovnega telesa, ki ima o sprejetem sklepu ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo ločeno mnenje vpiše v zapisnik.OBČNI ZBOR


15. člen

Občni zbor je najvišji organ ZLD Kočevje.

Občni zbor sestavljajo starešine lovskih družin ter predsedniki drugih društev, ki so včlanjena v ZLD Kočevje.

V primeru, če se občnega zbora ne udeležijo starešine lovskih družin in predsedniki drugih društev, ki so včlanjena v ZLD Kočevje, morajo predstavniki članic, ki se udeležijo občnega zbora, predložiti Občnemu zboru pooblastilo, ki jim daje glasovalno pravico.


16. člen

Naloge Občnega zbora so predvsem naslednje:

1. sprejema Pravila ter druge predpise ZLD Kočevje,

2. sprejema temeljne programske usmeritve ZLD Kočevje, ki zavezujejo vse članice,

3. sprejema program dela ZLD Kočevje,

4. sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun ZLD Kočevje,

5. obravnava poročila Upravnega odbora in Nadzornega odbora,

6. voli mandatarja ZLD Kočevje in razrešuje predsednika ZLD Kočevje,

7. potrjuje in razrešuje člane Upravnega odbora,

8. voli in razrešuje člane Nadzornega odbora,

9. odloča o sprejemu in izključitvi članic iz članstva ZLD Kočevje,

10. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin ZLD Kočevje,

11. odloča o prenehanju ZLD Kočevje,

12. druge naloge.


17. člen

Občni zbor je sklepčen, če je navzoča več kot 1/2 (ena polovica) predstavnikov članic. Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih predstavnikov članic.


Za odločanje o prenehanju ZLD Kočevje morata biti na občnem zboru navzoči 2/3 (dve tretjini) predstavnikov članic. Občni zbor sprejme sklep o prenehanju ZLD Kočevje z 2/3 (dve tretjinsko) večino glasov predstavnikov članic.


Za volitve organov ZLD Kočevje mora biti na občnem zboru navzoča večina predstavnikov članic. Občni zbor sprejme sklep o izvolitvi organov ZLD Kočevje z večino glasov predstavnikov vseh članic.


18. člen

Občni zbori so redni in izredni.

Redni občni zbor skliče predsednik ZLD Kočevje najmanj dvakrat letno.

Izredni občni zbor lahko skliče predsednik ZLD Kočevje na lastno pobudo, ali na zahtevo Upravnega odbora, ali če to zahteva 1/3 (ena tretjina) vseh članic ZLD Kočevje, ali na zahtevo Nadzornega odbora.

Če predsednik ZLD Kočevje ne skliče občnega zbora v roku 1 (enega) meseca od vložitve zahteve za sklic izrednega občnega zbora iz prejšnjega odstavka, ga lahko skliče tisti, ki je zahteval sklic izrednega občnega zbora. Vabilu za sklic izrednega občnega zbora mora sklicatelj priložiti tudi pisno gradivo.

Izredni občni zbor lahko sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican.


19. člen

Vabilo na občni zbor s predlogom dnevnega reda in pisnim gradivom mora biti poslano članicam praviloma 7 (sedem) dni pred občnim zborom.


20. člen

Občni zbor vodi predsednik ZLD Kočevje, če Občni zbor ne sklene drugače.

Volilni občni zbor vodi delovno predsedstvo treh članov, ki jih izvoli Občni zbor.

Občni zbor izvoli zapisnikarja in dva overitelja zapisnika ter verifikacijsko komisijo, ki verificira pooblastila predstavnikov članic.


21. člen

Pred začetkom občnega zbora verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost.

Če je Občni zbor sklepčen, sprejmejo predstavniki članic dnevni red občnega zbora.


22. člen

Predstavnik članice, ki predlaga spremembo ali dopolnitev dnevnega reda, je dolžan razdeliti pisno gradivo za obravnavo predlagane točke dnevnega reda vsem predstavnikom članic, prisotnim na občnem zboru.


23. člen

Po obravnavi posamezne točke dnevnega reda sledi razprava.

Po razpravi o posamezni točki dnevnega reda sprejme Občni zbor sklep.

Predsednik ZLD Kočevje oziroma delovno predsedstvo lahko časovno omeji razpravo o posamezni točki dnevnega reda.

Sklep o časovni omejitvi razprave o posamezni točki dnevnega reda sprejme Občni zbor.


24. člen

Predsednik ZLD Kočevje oziroma delovno predsedstvo lahko odloči, da se predstavnik članice, ki moti potek občnega zbora, odstrani z občnega zbora.

Sklep o odstranitvi predstavnika članice iz občnega zbora sprejme Občni zbor.


25. člen

Predsednik ZLD Kočevje oziroma delovno predsedstvo lahko prekine občni zbor in določi nov datum občnega zbora:

1. če to zahteva večina navzočih predstavnikov članic,

2. če Občni zbor ni več sklepčen.

UPRAVNI ODBOR

26. člen

Upravni odbor skrbi za uresničevanje sklepov in stališč Občnega zbora ter za uresničevanje nalog ZLD Kočevje iz 6. člena teh pravil.

Člane Upravnega odbora na predlog mandatarja voli Občni zbor. Ob izvolitvi predlaganih članov Upravnega odbora postane mandatar predsednik ZLD Kočevje.

Upravni odbor sestavljajo:

1. predsednik ZLD Kočevje,

2. predsednik Komisije za organizacijo in priznanja,

3. predsednik Komisije za lovsko kulturo in etiko,

4. predsednik Komisije za lovsko strelstvo in šport,

5. predsednik Komisije za izobraževanje,

6. predsednik Komisije za mednarodno in regionalno sodelovanje,

7. predsednik Finančno-gospodarska komisije,

8. predsednik Komisije za lovski informacijski sistem.

9. predsednik Lovsko kinološkega društva.


Podpredsednika Upravnega odbora imenuje na predlog predsednika ZLD Upravni odbor izmed svojih članov na svoji prvi seji.


27. člen

Naloge Upravnega odbora so:

1. vodi delo ZLD Kočevje med dvema občnima zboroma,

2. skrbi za izvrševanje sklepov Občnega zbora,

3. imenuje in razrešuje podpredsednika ZLD Kočevje,

4. imenuje in razrešuje člane komisij in delovnih teles,

5. usmerja in koordinira delo komisij,

6. druge naloge.

28. člen

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča več kot 1/2 (ena polovica) članov Upravnega odbora. Upravni odbor sprejema sklepe z večino navzočih članov Upravnega odbora.


29. člen

Upravni odbor sklicuje predsednik ZLD Kočevje najmanj trikrat letno.


PREDSEDNIK ZLD KOČEVJE

30. člen

Predsednik ZLD Kočevje, ki je hkrati predsednik Upravnega odbora, vodi Upravni odbor in Občni zbor, če Občni zbor ne odloči drugače.

Naloge:

- zastopa in predstavlja ZLD Kočevje pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami doma in v tujini,

- skrbi za zakonito poslovanje ZLD Kočevje, zato lahko zadrži izvršitev sklepov organov ZLD Kočevje, če oceni, da niso v skladu z zakonom,

- druge naloge, ki mu jih naloži Občni zbor in Upravni odbor.31. člen

Predsednika ZLD Kočevje nadomešča v njegovi odsotnosti in v primeru njegovega odstopa podpredsednik Upravnega odbora.KOMISIJE IN DELOVNA TELESA UPRAVNEGA ODBORA

32. člen

V okviru Upravnega odbora delujejo naslednje komisije in delovna telesa:

1. Komisija za organizacijo in priznanja,

2. Komisija za lovsko kulturo in etiko,

3. Komisija za lovsko strelstvo in šport,

4. Komisija za izobraževanje,

5. Komisija za mednarodno in regionalno sodelovanje,

6. Finančno-gospodarska komisije,

7. Komisija za lovski informacijski sistem,

8. druga delovna telesa.

33. člen

Komisija za organizacijo in priznanja

Naloge Komisije za organizacijo in priznanja:

- priprava kadrovskih predlogov na podlagi usmeritev Upravnega odbora in Občnega zbora,

- načrtovanje, organiziranje in usklajevanje dela komisij in delovnih teles,

- koordinacija in spremljanje izvrševanja dela komisij in delovnih teles,

- priprava predlogov za podelitev lovskih priznanj ZLD Kočevje in Lovske zveze Slovenije,

- organiziranje podelitev lovskih priznanj ZLD Kočevje,

- sodelovanje s članicami na področju organizacije in podelitve lovskih priznanj ZLD Kočevje in Lovske zveze Slovenije,

- strokovna pomoč članicam na področju organizacije in pri podelitvi lovskih priznanj ZLD Kočevje in Lovske zveze Slovenije,

- druge naloge.


34. člen

Komisija za lovsko kulturo in etiko

Naloge Komisije za lovsko kulturo in etiko:

- ohranjanje lovskih šeg in navad,

- organiziranje izobraževanj na področju lovske kulture in etike,

- sodelovanje pri organiziranju izobraževanj lovskih pripravnikov v

            okviru priprav na lovski izpit,

- organiziranje delovanja lovskih pevskih zborov in rogistov,

- organiziranje lovskih razstav in sejmov, seminarjev, predavanj, koncertov in drugih

            srečanj s področja lovske kulture in etike,

- sodelovanje s članicami in drugimi organizacijami na področju lovske kulture in etike,

- strokovna pomoč članicam na področju lovske kulture in etike,

- druge naloge.

35. člen

Komisija za lovsko strelstvo in šport

Naloge Komisije za lovsko strelstvo in šport:

- organiziranje izobraževanj na področju ravnanja z lovskim orožjem,

- sodelovanje pri organiziranju izobraževanj lovskih pripravnikov v okviru priprav na lovski izpit,

- organiziranje strelskih tekmovanj,

- organiziranje priprav ekip ZLD Kočevje za udeležbo na strelskih in drugih tekmovanjih ter prireditvah,

- organiziranje seminarjev, predavanj in drugih srečanj s področja lovskega strelstva in športa,

- organiziranje izobraževanj strelskih sodnikov,

- sodelovanje s članicami in drugimi organizacijami na področju lovskega strelstva in športa,

- strokovna pomoč članicam na področju lovskega strelstva in športa,

- druge naloge.


36. člen

Komisija za izobraževanje

Naloge Komisije za izobraževanje:

- organiziranje izobraževanj lovcev in drugih članov,

- organiziranje izobraževanj mentorjev lovskih pripravnikov,

- sodelovanje pri organiziranju izobraževanj lovskih pripravnikov v okviru priprav na lovski izpit,

- sodelovanje pri organiziranju izobraževanj lovskih čuvajev in lovskih mojstrov,

- sodelovanje v izobraževalnem procesu vrtcev in osnovnih šol ter drugih organizacij,

- organiziranje seminarjev, predavanj in drugih srečanj s področja lovstva,

- sodelovanje s članicami in drugimi organizacijami na področju izobraževanja,

- strokovna pomoč članicam na področju izobraževanja,

- druge naloge.

37. člen

Komisija za mednarodno in regionalno sodelovanje

Naloge Komisije za mednarodno in regionalno sodelovanje:

- sodelovanje z lovskimi in drugimi organizacijami v tujini,

- strokovna pomoč članicam na področju mednarodnega in regionalnega sodelovanja,

- druge naloge.


38. člen

Finančno-gospodarska komisija

Naloge Finančno-gospodarske komisije:

- priprava predlog finančnega načrta ZLD Kočevje,

- priprava poročilo o zaključnem računu,

- imenovanje članov inventurne komisije in priprava popisa premoženja ZLD Kočevje,

- priprava predlog za nakup in odpis osnovnih sredstev ZLD Kočevje,

- sodelovanje s članicami in drugimi organizacijami na finančno-gospodarskem področju,

- strokovna pomoč članicam na finančno-gospodarskem področju,

- druge naloge.

39. člen

Komisija za lovski informacijski sistem

Naloge Komisije za lovski informacijski sistem:

- sodelovanje pri organiziranju izobraževanj na področju lovskega informacijskega sistema Lovske zveze Slovenije,

- priprava predstavitvenih strani ZLD Kočevje na internetu,

- sodelovanje s članicami na področju informatike in pri delovanju lovskega informacijskega sistema Lovske zveze Slovenije,

- strokovna pomoč članicam na področju informatike in pri delovanju lovskega informacijskega sistema Lovske zveze Slovenije,

- druge naloge.


NADZORNI ODBOR

40. člen

Nadzorni odbor skrbi za zakonitost dela vseh organov in delovnih teles ZLD Kočevje, razen Občnega zbora, ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem ZLD Kočevje.


41. člen

Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana.

Člani Nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani Upravnega odbora.


42. člen

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na sejah prisotni vsi člani Nadzornega odbora. Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov.


43. člen

Organi in delovna telesa so dolžni posredovati Nadzornemu odboru vse dokumente in potrebna pojasnila, ki jih potrebuje Nadzorni odbor za izvajanje svojih nalog.

Člani Nadzornega odbora so lahko prisotni na sejah Upravnega odbora in komisij.


V.   SREDSTVA

44. člen

 ZLD Kočevje pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- s članarino,

- z drugimi prispevki svojih članic,

- z darili in volili,

- s prispevki donatorjev,

- z odškodninami za škodo na premoženju ZLD Kočevje,

- iz drugih virov.


45. člen

ZLD Kočevje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim finančnim načrtom, ki ju sprejme Občni zbor.


46. člen

Finančno materialno poslovanje ZLD Kočevje mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.


47. člen

Listine o finančno-materialnem poslovanju podpisujeta predsednik ZLD Kočevje in predsednik Finančno – gospodarske komisije.


48. člen

ZLD Kočevje ima svoje transakcijske račune odprte pri bankah.


49. člen

ZLD Kočevje ima premično in nepremično premoženje, ki je vpisano kot last ZLD Kočevje v registru osnovnih sredstev, nepremičnine pa so vpisane v zemljiško knjigo.

ZLD Kočevje upravlja s premičninami na podlagi sklepa Upravnega odbora, z nepremičninami pa v skladu s sklepi Občnega zbora.


VI.   PRENEHANJE ZLD

50. člen

ZLD Kočevje preneha po volji 2/3 (dve tretjine) članic ali po zakonu.

Sklep o prenehanju mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje ZLD Kočevje, če takega društva ni se premoženje prenese na lokalno skupnost.


VII.   PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

51. člen

Z dnem, ko se začnejo uporabljati ta pravila, velja še naprej Pravilnik o podeljevanju lovskih priznanj, z dne 21.4.2006.


52. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih je sprejel Občini zbor ZLD Kočevje dne 21.4.2006, smejo pa se uporabljati, ko pristojni upravni organ ugotovi, da so v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 – odločba US in 89/99).

Z dnem vpisa teh pravil v register društev pri Upravni enoti Kočevje se prenehajo uporabljati Pravila ZLD Kočevje, sprejeta na Občnem zboru dne 24.10.1997.Kočevje, dne 09.03.2012Branko ZLOBKO


P R E D S E D N  I K    

ZVEZE LOVSKIH DRUŽIN KOČEVJE