Copyright © Zveza lovskih družin Kočevje                     zld_kocevje@siol.net |                                       | Oblikovanje www.lesart.si

Mail: zld_kocevje@siol.net
Domov ZLD komisije Članice Novice Galerije Oglasi

LOVSKO KINOLOŠKO DRUŠTVO KOČEVJE

KINOLOŠKI PRAVILNIK


Lovska družina v interesu strokovnih, etičnih in boljših ekonomskih razlogov sprejema ta Pravilnik, ki naj bi pospeševal nadaljnji razvoj kinologije v lovskih organizacijah in se z njim kinologija obravnava kod del lovske dejavnosti v lovskih organizacijah.

SPLOŠNI DEL

1 člen

V lovišču je dovoljeno loviti samo z lovskimi psi čiste pasme, ki morajo imeti opravljeno ustrezno preizkušnjo za vrsto lova, katere izhajajo iz določil Zakona o divjadi in lovstvu (Ur. list RS št. 16/2004), Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih ( Ur. List RS. št. 98/200202 ), Pravilnika o vrsti in moči orožja in zasledovanje ranjene ali obstreljene divjadi ( Ur. List RS. št. 73/2005 ) in pravilnikov, kateri urejajo vsako grupo lovskih psov posebej.

2 člen

Kinološko delo v lovki družini ( v nadaljevanju upravljavec lovišča ), opravlja in ureja tri članska komisija, katera ima svojega predsednika in dva člana. Predsednik komisije je član upravnega odbora lovske družine.

3 člen

Kinološkega referenta ( predsednika komisije ) izvoli občni zbor upravljalca lovišča na volilnem občnem zboru iz vrst najuglednejših lovsko kinoloških strokovnjakov, kinoloških sodnikov, izkušenih rejcev in vodnikov lovskih psov.

4 člen

Referent za kinologijo pri upravljavcu lovišča ureja delovanje komisije in skrbi za razvoj kinološke dejavnosti.

Pravice in dolžnosti kinološkega referenta:

1. Vodi evidenco lovskih psov in jo dopolnjuje z doseženimi uspehi na tekmah, telesnih

ocenjevanjih PNZ.

2. Obvešča lastnike psov o planiranih kinoloških prireditvah v tekočem letu.

3. Vodi evidenco udeležbo psov na skupnih lovih, evidenco iskanj zastreljene in ranjene divjadi in ostalih kontrolnih pregledov nastrela, kateri so bili povzročeni s krogelnim nabojem.

4. Vodi evidenco o vseh lovsko pasemskih psih, kateri izpolnjujejo zakonske pogoje za lov.

5. Skrbi za strokovno kinološko vzgojo in izobraževanje članov lovske družine.

6. Svetuje in posreduje pri nakupu ustreznih lovskih psov.

7. Poroča UP LD in Občnemu zboru o stanju o uspehih in problemih iz področja kinologije na območju upravljavca lovišča.

8. Sodeluje z gospodarjem in blagajnikom  upravljavca lovišča pri gospodarjenju in porabi sredstev kinološkega sklada upravljavca lovišča.

9. Predlaga potrebe po kinoloških prireditvah in predavanjih.

10. Enkrat letno je dolžan poročati LD in LKD Kočevje o stanju psov v LD.

11. Ob zaključku lovne sezone poda  LKD Kočevje številčno poročilo o kontroli pregledov nastrelov in iskanju zastreljene divjadi.

12. Vse kršitelje tega pravilnika in aktov lovske družine, ki zajemajo lovsko kinologijo, vključno kršitve iz zakona o mučenju živali, predlaga v disciplinski postopek.

13. Organizacijsko sodeluje z LKD Kočevje.

                                 

STROKOVNI DEL

5 člen

Lovski pes je čistokrvni pasemski pes iz skupine goničev, jamarjev, krvosledcev, šarivcev, ptičarjev in prinašalcev, kateri se uporabljajo pri brakadi, pogonu, sledenju ranjene divjadi, jamarjenju in prinašanju divjadi iz vode in ki je lovsko uporabnost dokazal z ustrezno preizkušnjo naravnih zasnov, katere so predpisane in zakonsko določene za vsako grupo lovskih psov s posebnimi Pravilniki..

6 člen

Vsaka oblika individualnega ali skupinskega lova na malo divjad se lahko izvaja le ob prisotnosti šolanega lovskega psa, kateri je opravil ustrezno preizkušnjo.

7 člen

Za iskanje ( sledenje ) obstreljene divjadi se lahko uporabi pse vseh lovskih pasemskih skupin, kateri so uspešno opravili preizkušnja v delu po umetnem krvnem sledu.

8 člen

Za iskanje zastreljenih medvedov se lahko izključno uporabi le tiste pse pri katerih so, poleg dela po krvnem sledu, preverjene tudi njihove vedenjske sposobnosti vodnika in psa

9 člen

V kolikor upravljavec lovišča planira in organizira obliko skupnega lova, na katerem morajo po zakonu prisostvovati ustrezni lovski psi, se morajo vodniki, kateri prejemajo povračilo določenih stroškov za psa in vodnika od strani lovske družine, obvezno udeležiti organiziranega lova, v nasprotnem primeru niso upravičeni do povračila nobenih stroškov nastali v predhodnem obdobju.  

10 člen

Če upravljavec lovišča nima na razpolago svojih usposobljenih psov in vodnikov  za izvedbo lovov, na katerih  morajo zakonsko biti  prisotni ustrezni psi, ustreznih krvosledcev oziroma odpove domači krvosledec, lahko upravljavec lovišča povabi k sodelovanju druge vodnike ustreznih psov, kateri delujejo na območju delovanja LKD Kočevje  za sledenje pa tudi širše iz mreže iskalcev, kateri delujejo na celotnem območju Republike Slovenije.                         

11 člen

1. Brakada je način lova, pri katerem sodelujejo najmanj trije lovci z najmanj dvema uspešno preizkušenima goničema, katera divjad dvigneta in ji glasno sledita.

2. Pogon je način lova, kjer se več gonjačev z največ tremi psi v vrsti drug ob drugem  glasno premika prek  površine in tako požene divjad  proti vrsti strelcev na stojišču.

3. Jamarjenje je način lova, kjer lovski pes jamar izžene divjad iz jam in rovov.


12 člen

Na vsakih 1000 ha lovne površine mora imeti lovska organizacija za izvajanje lova na malo divjad in lova na vodno divjad na razpolago najmanj enega ustrezno šolanega psa z ustrezno preizkušnjo.


13 člen

Za vsak oddan strel z kroglo na divjad, katera ni padla v ognju, je potrebno  opraviti pravilen in temeljit kontrolni pregled nastrela.

Pri tem se mora v vseh primerih izključno uporabiti izšolanega in preizkušenega psa za delo po krvnem sledu.


14 člen

Član lovske družine, ki zastreli divjad, je dolžan preko kinološke komisije in gospodarja v LD organizirati iskanje.


15 člen

Članu lovske družine, ki je vodnik izšolanega in preizkušenega psa za delo po krvnem sledu, je dovoljeno, da v primeru, ko sam zastreli divjad, najprej s svojim psom izvrši kontrolo nastrela in poišče zastreljeno divjad. V primeru, da pes na sledu ni uspešen, pa je dolžan obvestiti  kinologa in gospodarja in organizirati iskanje z drugim ustreznim krvosledcem.

16 člen

Upravljavec lovišča v svojem lovišču ne sme pod umetnimi razmerami, namernimi zastrelitvami   dovoljevati neposrednega stika lovskega psa z živo divjadjo, prav tako tudi ne sme imeti divjat v ujetništvu ali oborah za namene učenja, preizkušanja ali sledenja divjadi velja za uporabo vseh vrst lovskih psov.

17 člen

Pri izsledeni živi ranjeni divjadi mora vodnik psa izključiti vsako nepotrebno mučenje divjadi. Divjad mora čim prej na lovsko pravičen način umeriti

18 člen

Odstrel vseh vrst psov, ki jih brez nadzora opazimo v lovišču, ni dovoljen in je prepovedan.

Odstrel je možen samo na podlagi pravnomočno izdane odločbe od strani ustreznega za to pristojnega inšpektorja.   

19 člen

Za usposobljenost in vedenje lovskega psa na lovu je odgovoren njegov lastnik oziroma vodnik.  

20 člen

Za šolanje mladih psov mora lovska organizacija nameniti del lovišča bogatega z divjadjo. Šolanje in prosto gibanje psov v lovišču v času poleganja mladičev divjadi nista dovoljena.

21 člen

Vodniki (član LD ) do slednje  vodljive, šolane in preizkušene pse lahko uporabljajo po vsem lovišču upravljavca lovišča.

22 člen

Upravljavec lovišča je dolžan na pobudo kinološke komisije v lovski družini stimulirati nabavo lovskih psov, ki so potrebni za izvajanje lova in to članom oziroma vodnikom, kateri so voljni lovskega psa sprejeti. To velja za vse pasme lovskih psov, posebno pa za goniče, katere prisotnost na lovu zahteva sam zakon in psov katere naj bi se šolalo za delo po krvnem sledu. Prav tako je dolžna že izšolane pse stimulirati tako, da se vodniku prizna določena kvota ur v lovišču in se mu povrnejo tudi določeni stroški.


FINANČNI DEL


23 člen

Dejavnost lovske kinologije se financira iz sredstev, pridobljenih iz lovišča. Upravljavec lovišča mora stroške, ki so povezani s stroški pospeševanja lovske kinologije, všteti v stroške lovišča.

Za pospeševanje kinologije pa se smatra:

- nakup lovskih psov

- stroški preventivnih cepljen (steklina, paraviroza, pasja kuga in podobno )

- stroški zdravljenja psa

- stroški letne prehrane psa

- stroški iskanj zastreljene divjadi

- stroški, kateri nastanejo pri preizkusu psov po naravnem krvnem sledu

- stroški pri organiziranju kinoloških prireditev na območju upravljavca lovišča in pri izobraževanju vodnikov

- stroški za udeležbo na razstavah in tekmah lovskih psov

- nagrade za uspešno udeležbo na razstavah in tekmah (CAC in CACIB ter CACT in CACIT )


24 člen

Za stimuliranje pri šolanju in primernem vzdrževanju psov lahko upravljavec lovišča v okvirju svojih finančnih zmožnosti izplača vodnikom psov pri aktivnem delu v lovišču, na tekmah in razstavah denarno nagrado oziroma so vodniku upravičeni do povrnitve stroškov in sicer:      


   1.    Kontrola nastrelov in sledenje divjadi             44 EUR

   2.    Udeležba na PNZ in UT za vse pasme psov po doseženem uspehu

            1. nagradni razred                                        18  EUR  

            2. nagradni razred                                        15  EUR

            3. nagradni razred                                        10  EUR

   3.    Udeležba na tekmah v delu za vse  pasme psov po doseženem uspehu

            1. nagradni razred                                         24 EUR

            2. nagradni razred                                         22 EUR

            3. nagradni razred                                         18 EUR


   4. Udeležba na državnih in mednarodnih tekmah in razstavah za vse pasme psov lahko    

        upravljavec lovišča v okvirju svojih finančnih možnosti   izplača uspešnim vodnikom

        denarno nagrado v višini 20 do 50 EU pri čemer se upošteva rang nagrade in velja za

        CACIB, CACIT, CACIB rezervni, CACIT rezervni, CAC, CACT, CAC rezervni ,CACT

        rezervni in PRVAK raz. mladih.


Po sklepu upravljavca lovišča se izplača tudi ustrezna kilometrina, in če so izpolnjeni zakonski pogoji, tudi ustrezna dnevnica.

Udeležbo na tekmah in razstavah, po predhodnem dogovoru z referentom za kinologijo in vodnikom psa, odobri upravni odbor lovske družine v nasprotnem primeru, če tega ni lovska družina ni dolžna do nobenega povračila in izplačila, kakor je zgoraj navedeno.


25 člen

Upravljavec lovišča si pridržuje pravico spreminjanja stimulacije in nagrajevanje vodnikom, vendar le na osnovi uspešnosti in aktivnega sodelovanja vodnikov psov pri izvrševanju del v lovišču.  


26 člen

Ker je lovski pes po zakonu o divjadi in lovstvu ter določenimi Pravilniki sestavni del gospodarjenja z loviščem, je stanje lovske kinologije v lovskih organizacijah odraz dobrega gospodarjenja z zaupanim premoženjem. Upravljavec lovišča pa je dolžan finančno, strokovno in aktivno sodelovati pri urejanju in razvoju kinologije.


27 člen

Ta Pravilnik je izdelal UO LKD Kočevje z željo, da bi se vsa kinologija na področju ZLD Kočevje in širše, kjer deluje LKD Kočevje, obravnavala enotno. UO LKD Kočevje bo skrbel, da se bo Pravilnik enotno spreminjal glede morebitne spremembe zakonodaje, katera se tiče kinologije, rasti cen in bo Pravilnik prilagajal glede na odnose in položaj kinologije v lovski organizaciji.


28 člen

Ta pravilnik je sprejela lovska družina oziroma upravljavec lovišča, kot sestavni del svojih internih aktov na svojem Občnem zboru dne,_____________________________________


KONČNA DOLOČBA


29 člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Občnem zboru v lovski organizaciji in z istim dnem preneha veljati predhodni stari Pravilnik.                                                                                                                                                    STAREŠINA LD

                                                                                                                                          ____________________


 

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg) je Občni zbor Lovskega kinološkega društva Kočevje sprejel dne 10.3.2019 naslednjaPRAVILA LOVSKO KINOLOŠKEGA DRUŠTVA KOČEVJE


SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


Lovsko kinološko društvo Kočevje (v nadaljnjem besedilu: LKD Kočevje) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje članov lovskih družin, članic Zveze lovskih družin Kočevje, članov Lovske družine Taborska jama in Lovske družine Turjak ter revirnih lovcev, zaposlenih v Zavodu za gozdove Slovenije, ki upravlja z lovišči s posebnim namenom na Kočevskem, članov drugih lovskih družin, ki upravljajo z loviščem, vodnikov lovskih psov in drugih ljubiteljev lovskih psov.


2. člen


(1) LKD Kočevje deluje na območju lovišč, s katerimi upravljajo lovske družine, ki so članice Zveze lovskih družin Kočevje, na območju lovišč Taborska jama in Turjak ter na območju lovišč s posebnim namenom Medved, Snežnik Kočevska Reka in Žitna Gora (lovišča s posebnim namenom na Kočevskem).


(2) Sedež LKD Kočevje, Mahovnik 90, 1330 Kočevje


(3) LKD Kočevje je pravna oseba zasebnega prava.


3. člen


(1) Žig LKD Kočevje je okrogle oblike s premerom 3,5 cm. V sredini je pes krvosledec ob najdenem jelenu, nad njim pa napis Lovsko kinološko društvo Kočevje.


(2) Prapor LKD Kočevje je zelene barve, rumeno obrobljen. Na eni strani je napis Lovsko kinološko društvo Kočevje, v sredini je pes krvosledec ob najdenem jelenu ter letnica ustanovitve LKD Kočevje 1978. Na drugi strani je napis Lovsko kinološko društvo Kočevje, v sredini je pes istrijanec in lovski rog ter letnica razvitja prapora 1986.


(3) Vsak član LKD Kočevje ima člansko izkaznico.


4. člen


LKD Kočevje se vključuje in sodeluje z drugimi organizacijami, ustanovljenimi predvsem s ciljem razvoja in pospeševanja lovske kinologije. Zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju lovske kinologije je LKD Kočevje članica Kinološke zveze Slovenije, Zveze lovskih družin Kočevje in drugih organizacij. Sklep o včlanitvi sprejme Občni zbor LKD.


5. člen


(1) Delovanje LKD Kočevje je javno.


(2) Svoje člane LKD Kočevje obvešča:

₋ s pravico vpogleda v zapisnike organov LKD,

₋ preko internih obvestil in dopisov,

₋ preko sredstev javnega obveščanja.


(3) Širšo javnost obvešča LKD Kočevje o svojem delu:

₋ da so seje organov javne,

₋ da organizira tiskovne konference,

₋ da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.


(4) Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu LKD Kočevje je odgovoren predsednik LKD.


CILJI IN NALOGE  


6. člen


LKD Kočevje ima zlasti naslednje cilje:

₋ zagotavljanje razvoja lovske kinologije na svojem področju,

₋ sodelovanje z upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom na območju, na katerem deluje LKD,

₋ sodelovanje z državnimi organi in drugimi organizacijami,

₋ zagotavljanje etičnosti lova in spoštovanje Etičnega kodeksa slovenskih lovcev,

₋ zagotavljanje demokratičnih odnosov pri sprejemanju odločitev,

₋ zagotavljanje odgovornega izvajanja nalog LKD,

₋ zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti.


7. člen


LKD Kočevje ima predvsem naslednje naloge:

₋ izvaja strokovne in druge prireditve ter programe v lastnem okviru in v okviru Kinološke zveze Slovenije,

₋ organizira različna usposabljanja, izobraževanja ter stimulira svoje člane preko seminarjev, predavanj s pomočjo strokovne literature in podobno,

₋ z organiziranim sodelovanjem svojih članov, predvsem vodnikom na kinoloških prireditvah društva v državi in tudi v mednarodnem merilu,

₋ razvija in spodbuja interes za vzrejo, šolanje in uporabo lovskih psov kot obveznega dejavnika pri izvrševanju nalog lovskih organizacij,

₋ ščiti in skrbi za razvoj avtohtonih slovenskih pasem psov in usmerja razvoj kinologije z uvajanjem tistih vrst lovskih psov, ki so glede na značaj posameznega lovišča ter gospodarsko najpomembnejše vrste divjadi najprimernejši, zlasti lovskih psov, šolanih za delo po strelu, predvsem za delo po krvni sledi in vodnem delu,

₋ pri svojih članih pospešuje in razvija strokovne sposobnosti za vzrejo in šolanje lovskih psov,

₋ organizira telesno ocenjevanje lovskih psov,

₋ organizira preizkus naravnih zasnov,

₋ organizira tekme po krvni sledi,

₋ organizira splošne tečaje vodljivosti,

₋ druge naloge.ČLANSTVO


8. člen


(1) Člani LKD Kočevje so člani lovskih družin, članic ZLD Kočevje, člani Lovske družine Taborska jama in člani Lovske družine Turjak ter revirni lovci, zaposleni v Zavodu za gozdove Slovenije, ki upravlja z lovišči s posebnim namenom na Kočevskem.


(2) Člani LKD Kočevje so lahko tudi člani drugih lovskih družin, upravljavk lovišč, ki zaprosijo za sprejem v članstvo s pisno vlogo.


(3) Član LKD lahko postane tudi vsak polnoletni občan, ki se želi ukvarjati z lovsko kinologijo. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član LKD, mora Upravnemu odboru LKD predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član LKD, se zaveže, da bo deloval v skladu s temu pravili, s kodeksom s področja kinologije in plačeval članarino.


9. člen


(1) O sprejemu v članstvo odloča Občni zbor LKD.


(2) V članstvo LKD Kočevje ne more biti sprejet prosilec:

₋ ki ni polnoleten;

₋ ki je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje s področja kinologije, predvsem pa zakona o divjadi in lovstvu, zakona o zaščiti živali, pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih in ostalih predpisov, povezanih s kinologijo,

₋ ki mu je bila pravnomočno izrečena kazen za nasilniško obnašanje,

₋ ki mu je bil pravnomočno izrečen varnostni ukrep prepovedi javnega nastopanja,

₋ ki je bil izključen iz kateregakoli lovskega kinološkega društva oziroma lovske družine, dokler ne poteče pet let od pravnomočnosti odločbe o izključitvi,

₋ če je s svojim ravnanjem škodoval oziroma kaže na to, da bi škodoval smotrnemu kinološkemu delu.


(3) O odklonitvi sprejema v članstvo je potrebno kandidata pisno obvestiti in navesti razloge za odklonitev sprejema v članstvo.


10. člen


(1) Pravice članov so:

₋ da volijo in so izvoljeni v organe LKD,

₋ da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih LKD,

₋ da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja LKD pri svojem delu,

₋ da so seznanjeni s programom in poslovanjem LKD ter njegovim finančno materialnim poslovanjem,

₋ člani LKD iz prvega in drugega odstavka 9. člena teh pravil so oproščeni plačila pristojbine za udeležbo na prireditvah po programu LKD,

₋ člani iz tretjega odstavka 9. člena teh pravil plačajo pristojbino za udeležbo na prireditvah po programu LKD v višini, ki jo določi Upravni odbor LKD,

₋ druge pravice, ki jih določajo ta pravila, splošni akti in sklepi LKD.


(2) Dolžnosti članov so:

₋ da prispevajo k doseganju ciljev in izvajanju nalog LKD,

₋ da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov LKD,

₋ da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog LKD,

₋ da se udeležujejo občnih zborov in drugih sestankov in prireditev LKD, na njih aktivno sodelujejo ter predlagajo ustrezne ukrepe za boljše delovanje LKD in uresničevanje njegovih ciljev in nalog,

₋ da se usposabljajo za vodenje vseh vrst lovskih pasem psov ter sodelujejo na prireditvah v domačem in mednarodnem rangu,

₋ da se strokovno izpopolnjujejo tako, da se udeležujejo ustreznih predavanj, seminarjev in drugih organiziranih oblik izobraževanja,

₋ da redno plačujejo članarino in druge finančne obveznosti v višini, ki jo določi Občni zbor LKD ali Upravni odbor LKD,

₋ da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,

₋ da zaupane jim naloge in funkcije vestno, pošteno, dosledno in gospodarno izvršujejo,

₋ da varujejo ugled LKD,

₋ druge dolžnosti, ki jih določajo ta pravila, splošni akti in sklepi LKD.


11. člen


(1) LKD Kočevje ima častne člane.


(2) Častni član lahko postane član, ki je z dolgoletnim, prizadevnim in požrtvovalnim delom in vsestransko aktivnostjo bistveno prispeval k napredku lovske kinologije, predvsem pa z dolgoletnim delovanjem v organih LKD in sorodnih organizacijah.


(3) Naziv častnega člana podeljuje Občni zbor LKD na osnovi obrazloženega predloga Upravnega odbora LKD Kočevje.


(4) Naziv častnega člana lahko občni zbor podeli tudi nečlanu, kateri ima velike zasluge na področju kinologije. Častni član, ki ni član društva, nima pravice odločanja, pravice voliti in biti izvoljen.


(5) Za naziv častnega člana podeli Občni zbor LKD posebno listino, v kateri so določene pravice in dolžnosti častnega članstva.


12. člen


Članstvo v LKD Kočevje preneha:

₋ z izstopom iz članstva,

₋ s črtanjem iz članstva,

₋ z izključitvijo iz članstva,

₋ s smrtjo.


13. člen


(1) Kdor izstopi iz članstva, mora podati pisno odstopno izjavo.


(2) O izključitvi iz  LKD Kočevje odloča v disciplinskem postopku Disciplinska komisija LKD.


(3) Upravni odbor LKD črta iz članstva člana, ki kljub pisnemu opominu v roku, ki ga določi Upravni odbor LKD, ne plača članarine oziroma ne poravna druge finančne obveznosti do LKD.


(4) Komur preneha članstvo, mora poravnati vse obveznosti do LKD, ki so nastale do prenehanja članstva, o čemer mu izda LKD izpisnico, iz katere je razvidno, da mu je članstvo prenehalo in da je poravnal vse obveznosti.


ORGANI LKD KOČEVJE


14. člen

(1) Organi LKD Kočevje so:

₋ Občni zbor LKD,

₋ Upravni odbor LKD,

₋ Nadzorni odbor LKD,

₋ Disciplinska komisija LKD.


(2) Mandatna doba predsednika LKD in organov LKD Kočevje traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovne izvolitve.


(3) Volitve mandatarja in organov LKD so javne.


15. člen


(1) Občni zbor LKD je najvišji organ LKD Kočevje, ki ga sestavlja po en predstavnik lovske družine (praviloma izvoljeni kinolog v lovski družini), en predstavnik revirnih lovcev, zaposlenih v Zavodu za gozdove Slovenije, ki upravlja z lovišči s posebnim namenom na Kočevskem, in en predstavnik na vsakih začetih 50 članov iz tretjega odstavka 9. člena teh pravil. Vsak predstavnik ima en glas.


(2) Občni zbor je lahko reden ali izreden.


(3) Redni občni zbor sklicuje Upravni odbor LKD praviloma enkrat letno.


(4) Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu Upravnega odbora LKD ali na zahtevo Nadzornega odbora LKD ali na zahtevo 1/3 članov LKD. Upravni odbor LKD je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če Upravni odbor LKD ne skliče izrednega občnega zbora v roku 30 dni po sprejeti zahtevi, ga lahko skliče tisti, ki je sklicanje zahteval. Vabilu za sklic izrednega občnega zbora s predlogom dnevnega reda mora sklicatelj priložiti tudi pisno gradivo. Izredni občni zbor lahko sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican.


(5) O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani LKD seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.


16. člen


(1) Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Do izvolitve delovnega predsedstva vodi Občni zbor LKD predsednik LKD.


(2) Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica predstavnikov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotna najmanj 1/3 (ena tretjina) vseh predstavnikov, kar mora biti navedeno v vabilu na občni zbor.


(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je prisotnost večine predstavnikov LKD potrebna:

₋ za izvolitev predsednika in organov LKD,

₋ za sprejem Pravil LKD ali za sprejem sprememb in dopolnitev Pravil LKD,

₋ za nakup, obremenitev ali odtujitev nepremičnin,

₋ za odločanje o sprejemu ali odklonitvi kandidata v članstvo.


(4) Za odločanje o prenehanju LKD morata biti na občnem zboru navzoči 2/3 vseh predstavnikov.


(5) Sklepi se sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih predstavnikov, kolikor ta pravila ne določajo drugače.


(6) Občnemu zboru lahko prisostvujejo tudi drugi zainteresirani občani, vendar brez glasovalne pravice.


(7) O delu občnega zbora se piše zapisnik katerega podpiše predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.


17. člen


Naloge Občnega zbora LKD so:

₋ sklepa o dnevnem redu, razen v primeru izrednega sklica,

₋ imenuje volilno komisijo,

₋ voli mandatarja in razrešuje predsednika LKD,

₋ na predlog mandatarja voli člane Upravnega odbora LKD,

₋ na predlog predsednika LKD razrešuje člane Upravnega odbora LKD,

₋ voli in razrešuje predsednika in člana Nadzornega odbora LKD ter predsednika in člana Disciplinske komisije LKD,

₋ odloča o sprejemu in izključitvi članov iz članstva LKD,

₋ odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora LKD in Nadzornega odbora LKD,

₋ odloča o pritožbah zoper odločitve Disciplinske komisije LKD,

₋ sprejme letni program dela LKD in finančni načrt  LKD,

₋ sprejme pravila in ostale akte društva, njihove spremembe in dopolnila,

₋ na predlog nadzornega odbora razrešuje predsednika, upravni odbor in disciplinsko komisijo,

₋ voli predsednika upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,

₋ obravnava poročila o delu organov LKD in sprejema smernice za delo v LKD,

₋ sprejema zaključna poročila in zaključni račun LKD,

₋ potrjuje vse plan, vključno s finančnim planom LKD,

₋ sprejema izhodišča za sporazum z ZLD Kočevje, ki ureja vsebino in financiranje programa lovske kinologije v določenem obdobju,

₋ sklepa o pomembnejših vprašanjih s področja lovske kinologije, o katerih bo odločala Kinološka zveza Slovenije,

₋ odloča o pritožbah članov ali upravnega odbora zoper sklepe disciplinske komisije,

₋ odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora,

₋ izreka in podeljuje priznanja na vseh nivojih kinologije (KZS, ZLD, LZS, LKD in podobno),

₋ podeljuje naziv častnega člana,

₋ sprejema nove člane,

₋ odloča o višini letne članarine ter finančnih in drugih obveznostih članov LKD,

₋ sklepa o prenehanju društva,

₋ dokončno odloča o izključitvi člana iz LKD,

₋ odloča o prodaji premoženja,

₋ odloča o prenosu premoženja društva ob njegovem prenehanju,

₋ druge naloge.


18. člen


(1) Upravni odbor LKD je izvršilni organ LKD, ki odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti ter opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela med dvema občnima zboroma v skladu s predpisi, splošnimi akti LKD in sklepi Občnega zbora LKD.


(2) Člane Upravnega odbora LKD voli na predlog mandatarja Občni zbor LKD. Ob izvolitvi predlaganih članov Upravnega odbora LKD postane mandatar predsednik LKD, ki vodi Upravni odbor LKD.


(3) Upravni odbor LKD sestavljajo:

₋ predsednik,

₋ namestnik predsednika,

₋ tajnik,

₋ blagajnik,

₋ referent za statutarne zadeve,

₋ strokovni referent,

₋ referent za priznanja in odlikovanja.


(4) Namestnik predsednika nadomešča predsednika LKD ob njegovi odsotnosti in opravlja druge naloge, ki jih določi predsednik LKD.


(5) V primeru predčasnega prenehanja mandata posameznega člana Upravnega odbora LKD lahko predsednik LKD predlaga Upravnemu odboru LKD, da imenuje vršilca dolžnosti za posamezno področje. Začasen mandat traja največ eno leto oziroma do prvega občnega zbora.


(6) Upravni odbor LKD je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru LKD.


19. člen


(1) Naloge Upravnega odbora LKD:

₋ sklicuje občni zbor in pripravlja ustrezna gradiva,

₋ vodi delo LKD med dvema občnima zboroma,

₋ zagotavlja izvajanje sklepov Občnega zbora LKD in ostalih sklepov nadgradnje, v katere je vključen LKD Kočevje,

₋ na predlog predsednika LKD imenuje vršilca dolžnosti za posamezno področje v primeru predčasnega prenehanja mandata posameznega člana Upravnega odbora LKD,

₋ imenuje komisije,

₋ imenuje in razrešuje člane komisij,

₋ pripravlja gradivo za občni zbor LKD,

₋ skrbi za finančno in materialno poslovanje LKD,

₋ pripravi predlog letnega programa dela in finančnega načrta LKD,

₋ pripravi predlog letnega poročila za poslovno leto,

₋ pripravi predlog pravil in drugih splošnih aktov LKD in spremembe le-teh,

₋ določa višino pristojbine za udeležbo članov iz tretjega odstavka 9. člena teh pravil na prireditvah po programu LKD,

₋ odloča o finančnih in drugih obveznostih članov LKD,

₋ odloča o nakupu premoženja in upravlja s premoženjem LKD,

₋ ugotavlja odgovornost članov LKD za škodo, ki so povzročili LKD,

₋ predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper člana LKD,

₋ vodi postopek o kršitvah članov LKD, za katere je predpisano črtanje iz članstva LKD,

₋ izda sklep o črtanju iz članstva LKD,

₋ tri mesece pred potekom mandata razpiše volitve za mandatarja, in v organe LKD ter imenuje predsednika in dva člana kandidacijske komisije,

₋ pripravlja sporazume z ZLD Kočevje o opredelitvi nalog in programu lovske kinologije vključno z elementi za njihovo financiranje,

₋ izvaja finančni načrt LKD,

₋ obravnava in rešuje strokovna vprašanja iz področja lovske kinologije,

₋ sestavlja predloge za kinološke prireditve in skrbi za njihovo tehnično izvedbo,

₋ povezuje delo kinoloških referentov v lovskih družinah,

₋ načrtuje in izvaja druge strokovne naloge na področju lovske kinologije,

₋ organizira izobraževanja in strokovno usposabljanje članov,

₋ na željo lovskih družin izdeluje ustrezne cenike za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z uporabo psov in daje tudi ostala strokovna tolmačenja v zvezi z lovsko kinologijo,

₋ pripravlja utemeljitve za sprejem novih članov,

₋ določi vodje za posamezne in s programom določene preizkušnje in prireditve,

₋ potrjuje predloge za podelitev kinoloških priznanj, ki jih podeljuje Kinološka zveza Slovenija,

₋ potrjuje predloge za podelitev drugih odlikovanj in priznanj,

₋ opravlja druge naloge, ki so naložene z veljavno zakonodajo, splošnim akti, sklepi občnega zbora LKD in sklepi skupščin Kinološke zveze Slovenije, Lovske zveze Slovenije in Zveze lovskih družin Kočevje.


(2) Upravni odbor LKD se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.


20. člen


(1) Upravni odbor LKD dela na sejah. O poteku seje se vodi zapisnik. Upravni odbor LKD je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov Upravnega odbora LKD. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.


(2) Delo Upravnega odbora LKD je javno.


Predsednik LKD


21. člen


(1) Predsednik LKD je zakoniti zastopnik LKD Kočevje, ki zastopa, vodi in predstavlja LKD, in je po svoji funkciji član Upravnega odbora ZLD Kočevje ter vseh ostalih institucij, povezanih z lovsko kinologijo. Predsednik LKD je predsednik Upravnega odbora LKD ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje LKD in je odgovoren za zakonito poslovanje LKD Kočevje v skladu z zakonom o društvih. Predsednik LKD zastopa LKD posamično in neomejeno v skladu z nalogami, ki jih predpisujejo Pravila LKD.


(2) Naloge:

₋ sodeluje z državnimi organi in organizacijami doma in v tujini zaradi izvrševanja nalog LKD,

₋ podpisuje finančne in knjigovodske listine,

₋ usklajuje delo organov LKD,

₋ vodi stike z javnostmi,

₋ skrbi za zakonito poslovanje LKD, zato lahko zadrži izvršitev sklepov organov LKD, če oceni, da niso v skladu z zakonom oziroma v nasprotju za akti LKD in o zadržanju v roku 8 dni obvesti organ, ki ga je sprejel ter predsednika Nadzornega odbora LKD,

₋ skrbi za pripravo in sklic sej Upravnega odbora LKD in Občnega zbora LKD ter vodi delo občnega zbora do izvolitve delovnega predsedstva,

₋ skrbi za izvrševanje sklepov organov LKD,

₋ zaradi nevestnega opravljanja funkcije predlaga razrešitev člana Upravnega odbora LKD in namesto njega imenovanje vršilca dolžnosti,

₋ druge naloge po zakonu, teh pravilih in sklepih Občnega zbora LKD in Upravnega odbora LKD.


(3) Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru LKD in Občnemu zboru LKD, kateremu poroča o svojem delu.


Tajnik


22. člen

(1) Naloge:

₋ vodi pisarniško poslovanje LKD in piše zapisnike sej organov LKD,

₋ skrbi za izdelavo letnih in drugih poročil ter pripravo gradiv za seje organov LKD,

₋ vodi predpisane evidence o članih,

₋ skrbi za izdajo nalepk za podaljšanje veljavnosti članske izkaznice,

₋ ureja in skrbi za urejenost arhiva LKD,

₋ skrbi za vodenje/ažuriranje internetne spletne strani LKD,

₋ opravlja druge naloge, ki jih določi predsednik.


(2) Za svoje delo je odgovoren predsedniku LKD in Občnemu zboru LKD.


Blagajnik


23. člen


(1) Naloge:

₋ vodi blagajniško poslovanje skladno z zakonodajo, veljavnimi predpisi in veljavnimi računovodskimi standardi, predpisanimi za društva,

₋ vodi poslovanje z ustrezno in določeno banko,

₋ sopodpisuje s predsednikom vse dokumente finančnega značaja,

₋ pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt.


(2) Za svoje delo je odgovoren predsedniku LKD in Občnemu zboru LKD.


Referent za statutarne zadeve


24. člen


(1) Naloge:

₋ spremlja zakonske spremembe na področju kinologije, predvsem lovske kinologije,

₋ pripravlja osnutke, dopolnila in spremembe aktov LKD Kočevje,

₋ skrbi za usklajenost aktov ZLD Kočevje z zakonom, drugimi predpisi in sklepi, ki zavezujejo LKD Kočevje.


(2) Za svoje delo je odgovoren predsedniku LKD in Občnemu zboru LKD.


Strokovni referent


25. člen


(1) Naloge:

₋ pripravlja strokovne podlage za odločanje iz naslova lovske kinologije,

₋ pripravlja predloge za vse potrebne preizkušnje in tekme lovskih psov za celotno področje, na katerem deluje LKD Kočevje,

₋ v sodelovanju z lovskimi družinami in lovišču s posebnim namenom pripravlja terene za preizkušnje in tekme lovskih psov,

₋ v sodelovanju z lovskimi družinami in lovišči s posebnim namenom poišče in predlaga posamezne vodje prireditev,

₋ vodi evidenco vseh lovskim pasem in psov, kateri delujejo na področju delovanja LKD Kočevje,

₋ vodi evidenco paritev in legel na celotnem področju delovanja LKD Kočevje,

₋ pripravlja predloge izobraževalnih programov,

₋ pripravlja in organizira razna predavanja, tečaje, ekskurzije, ogled kinoloških razstav, prireditev in podobno.


(2) Za svoje delo je odgovoren predsedniku LKD in Občnemu zboru LKD.


Referent za odlikovanja


26. člen


(1) Naloge:

₋ vodi evidenco podeljenih odlikovanj in priznanj,

₋ pripravlja predloge za podelitev odlikovanj in priznanj.


(2) Za svoje delo je odgovoren predsedniku LKD in Občnemu zboru LKD.


Komisije Upravnega odbora LKD


27. člen


(1) Upravni odbor LKD lahko imenuje komisije, ki jim določi tudi naloge in trajanje mandata.


(2) Komisije sestavljajo najmanj dva člana. Člani komisij so praviloma le člani LKD. Izjemoma lahko LKD povabi k sodelovanju pri delu tudi zunanje sodelavce.


(3) Komisije delujejo na sejah, katere sklicuje predsednik. Komisija se mora sestati, če to zahteva Upravni odbor LKD.


(4) Za svoje delo so komisije odgovorne Upravnemu odboru LKD Kočevje.


NADZORNI ODBOR


28. člen


Nadzorni odbor LKD skrbi za zakonitost dela vseh organov in komisij LKD, razen Občnega zbora LKD in Disciplinske komisije LKD, ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem LKD Kočevje.


29. člen


(1) Nadzorni odbor LKD sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor LKD.


(2) Člani Nadzornega odbora LKD ne morejo biti hkrati tudi člani Upravnega odbora LKD.


(3) Nadzorni odbor LKD je sklepčen, če so na sejah prisotni vsi člani Nadzornega odbora LKD. Nadzorni odbor LKD sprejema sklepe z večino glasov.


30. člen


(1) Organi LKD in komisije Upravnega odbora LKD so dolžni posredovati Nadzornemu odboru LKD vse dokumente in potrebna pojasnila, ki jih potrebuje Nadzorni odbor LKD za izvajanje svojih nalog.


(2) Člani Nadzornega odbora LKD so lahko prisotni na sejah Upravnega odbora LKD in komisij.


DISCIPLINSKA KOMISIJA IN ODGOVORNOST ČLANOV


31. člen


(1) Disciplinsko komisijo LKD sestavljajo: predsednik in dva člana, ki jih izvoli Občni zbor LKD.


(2) Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in odloča o disciplinski odgovornosti člana.


(3) Postopek pred disciplinsko komisijo določa pravilnik o disciplinskem postopku.


32. člen


(1) Član LKD je odgovoren za disciplinske kršitve obveznosti, ki izvirajo iz članstva LKD.


(2) Disciplinska odgovornost je podana, če je storil član LKD disciplinsko kršitev z naklepom ali iz malomarnosti.


33. člen


(1) Disciplinska komisija LKD lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe:

₋ opomin,

₋ izključitev iz članstva v LKD.


(2) Izvršitev disciplinskega ukrepa izključitve iz članstva se lahko pogojno odloži za dobo enega do treh let pod pogoji, ki jih določa pravilnik o disciplinskem postopku.


34. člen


(1) Zoper odločitev disciplinske komisije imata član LKD in Upravni odbor LKD pravico do pritožbe.


(2) Pritožba se lahko vloži v 15 (petnajstih) dneh od vročitve sklepa Disciplinske komisije LKD.


(3) O pritožbi zoper sklep Disciplinske komisije LKD odloča Občni zbor LKD.


35. člen


Če se v disciplinskem postopku ugotovi, da so podani razlogi za sum, da je član storil kaznivo dejanje ali prekršek, ki se preganja po uradni dolžnosti, mora Disciplinska komisija LKD, nemudoma podati prijavo ali ovadbo pristojnemu državnemu organu.


36. člen


Za disciplinske kršitve štejejo zlasti:

₋ kršitve teh pravil, drugih aktov in sklepov, ki jih sprejmejo organi LKD,

₋ nespoštovanje sklepov Kinološke zveze Slovenije, sklepov Lovske zveze Slovenije in sklepov ZLD Kočevje, kateri se nanašajo na področje kinologije,

₋ povzročitev škode LKD Kočevje,

₋ neetično in nehumano ravnanje s psi,

₋ kršitve Pravilnika o uporabi lovskih psov v loviščih,

₋ ravnanje člana, ki ima znake kršitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev,

₋ v vseh ostalih primerih, ko ima ravnanje člana LKD zakonske znake kaznivega dejanja ali prekrška.


37. člen


(1) Člani LKD so odgovorni za škodo, ki je zaradi njihovega ravnanja (storitev, opustitev) nastala LKD Kočevje.


(2) Za odškodninsko odgovornost organov in članov LKD veljajo splošna načela civilne odgovornosti.


(3) Povzročitelja škode in višino povzročene škode ugotavlja Upravni odbor LKD Kočevje, ki tudi določi rok, ko mora biti škoda poravnana. V primeru spora o tem odloča pristojno sodišče.


38. člen


(1) Član, ki mu preneha članstvo v LKD z izstopom, črtanjem ali izključitvijo iz članstva, je dolžan v roku 2 (dveh) mesecev od dneva prenehanja članstva, LKD poravnati vse obveznosti, nastale do dneva prenehanja članstva.


(2) Če član v določenem roku iz prvega odstavka tega člena ne poravna zapadlih obveznosti, lahko LKD uveljavlja svojo zahtevo v postopku pred pristojnim sodiščem.


VOLITVE, PRENEHANJE MANDATA, RAZREŠITVE IN ODSTOPI


39. člen


(1) Upravni odbor LKD tri mesece pred pretekom mandata razpiše volitve za mandatarja in organe LKD in imenuje predsednika in dva člana kandidacijske komisije.


(2) Upravni odbor LKD v razpisu pozove člane LKD, da v 60 dneh od razpisa vložijo kandidature na kandidacijsko komisijo. Kandidira lahko vsak član LKD.


(3) Kandidacijska komisija aktivno vodi kandidacijski postopek, izda potrebna navodila in pripravi liste kandidatov za manadatrja, Nadzorni odbor LKD in Disciplinsko komisijo LKD.


(4) Kandidacijska komisija pripravi do sklica rednega volilnega občnega zbora vse potrebno gradivo za volitve mandatarja in organe LKD.40. člen


(1) Za mandatarja je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov, vendar najmanj polovico opredeljenih glasov navzočih predstavnikov.


(2) Za člane organov so izvoljeni kandidati, ki prejmejo največ glasov, vendar najmanj polovico opredeljenih glasov navzočih predstavnikov.


(3) Če dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, kateri izmed kandidatov je izvoljen, se volitve za take kandidate ponavljajo do izvolitve.


(4) Če je vložena zaprta lista, se voli lista. Lista je izvoljena, če prejme večino, vendar najmanj polovico opredeljenih glasov navzočih predstavnikov.


41. člen


(1) Predsedniku LKD, predsedniku in članu organa LKD ali komisije preneha mandat:

 z iztekom mandata;

 s smrtjo,

 z izgubo poslovne sposobnosti,

 z razrešitvijo,

 z odstopom.


(2) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata po drugi, tretji in peti alineji prejšnjega odstavka sprejme organ, pristojen za izvolitev oziroma imenovanje.


42. člen


(1) Predsednika LKD in člana Upravnega odbora LKD, predsednika in člana Nadzornega odbora LKD ter predsednika in člana Disciplinske komisije LKD lahko razreši le Občni zbor LKD po enakem postopku, kot je določen za njihovo izvolitev.


(2) Postopek za razrešitev se začne na podlagi sklepa Upravnega odbora LKD o razpisu postopka za razrešitev predsednika ali člana organa LKD. V primeru, da Upravni odbor LKD ne sprejme sklepa o razpisu postopka za razrešitev člana organa LKD ali predsednika LKD sprejme sklep o razpisu postopka za razrešitev člana organa LKD ali predsednika LKD Nadzorni odbor LKD.


(3) Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino glasov, kot je to določeno za izvolitev.


43. člen

(1) Predsednik LKD, predsedniki in člani organov LKD ter komisij imajo pravico odstopiti. Dokler pristojni organ ne sprejme odstopa in predsednika ali člana organa ne razreši, je le-ta dolžan opravljati funkcijo, da se prepreči škoda ali oviranje dela organa ali LKD, razen v primeru, ko imenuje Upravni odbor LKD na predlog predsednika LKD vršilca dolžnosti za posamezno področje v primeru predčasnega prenehanja mandata posameznega člana Upravnega odbora LKD.


(2) Izjava o odstopu mora biti v pisni obliki naslovljena na organ, ki je člana organa izvolil oziroma imenoval, in vročena Upravnemu odboru LKD.


Organ ugotovi prenehanje funkcije ali članstva v organih LKD ali komisijah zaradi odstopa ter predlaga organu v izvolitev ali imenovanje novega kandidata. O izvolitvi ali imenovanju odloča Občni zbor LKD ali Upravni odbor LKD.


VIRI DOHODKOV


44. člen


LKD lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:

₋ redni in izredni članski prispevki (članarine),

₋ prihodki iz dejavnosti društva,

₋ prihodki, pridobljeni z darili in volili,

₋ prihodki v obliki prispevkov donatorjev,

₋ prihodki iz javnih sredstev,

₋ prihodki iz drugih virov.


MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE LKD


45. člen


(1) LKD razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. Materialno finančno poslovanje mora biti v skladu s pravili in določbami, katere veljajo za društva.


(2) Če društvo pri opravljanju dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo društvo ustanovljeno.


(3) Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična.


46. člen


(1) O vsem premoženju (inventarju) se mora voditi evidenca v skladu z veljavno zakonodajo.


(2) O nakupu premoženja odloča Upravni odbor LKD. Upravni odbor ima vsa pooblastila za ravnanje s premoženjem LKD z izjemo pooblastil, povezanih z odprodajo premoženja LKD. O prodaji premoženja odloča Občni zbor LKD.


(3) S prevzemom pooblastil upravni odbor prevzema odgovornost za gospodarjenje s premoženjem LKD in mora z njim gospodariti skladno z doktrino dobrega gospodarja.


47. člen


(1) Finančno materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik.


(2) Finančno poslovanje se odvija preko transakcijskega računa.


(3) Blagajnik vodi finančno materialno poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo, računovodskimi standardi in določili o materialnem poslovanju.


(4) LKD Kočevje razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim programom dela v LKD, katerega sprejme in potrdi občni zbor.


(5) Delo blagajnika je javno.


(6) Opravljanje knjigovodskih in računovodskih del, kakor tudi pripravljanje posameznih poročil za davčne in statistične namene se lahko pogodbeno prenese na zunanjega izvajalca.


PRENEHANJE LKD


48. člen


(1) LKD preneha v primerih, ki jih določa zakon, oziroma če tako sklene Občni zbor LKD.


(2) S sklepom o prenehanju LKD se določi prenos premoženja v skladu z zakonom.


49. člen


(1) Ta pravila pričnejo veljati, ko jih sprejme Občni zbor LKD in se začnejo uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z Zakonom o društvih.


(2) Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila Lovskega kinološkega društva Kočevje, sprejeta na Občnem zboru LKD dne 28.3.2008 in potrjena s strani Upravne enote Kočevje dne 18.4.2008.Kočevje, dne 10.3.2019
                                                                                                                                                                              Jože Špehar

                                                                                                                                                               PREDSEDNIK LKD KOČEVJE